Serveis Socials, Infància i Família

Serveis Socials, Infància i Família

L’IMAS és responsable de la defensa dels drets de les persones menors d’edat i de vetlar per l’interès i el benestar de tota la infància i adolescència, així com de les seves famílies, amb una atenció específica a la població vulnerable.

Per tal de dur a terme aquesta comesa, a l’IMAS s’articulen diversos serveis per a garantir la promoció dels drets de la infància, juntament amb la planificació de polítiques que afecten la infància i a la família, i la prevenció de les situacions de vulnerabilitat.

Les actuacions previstes a la legislació en matèria de protecció a la infància i adolescència, mitjançant els serveis i programes d’intervenció necessaris, es dirigeixen a acompanyar les famílies biològiques, acollidores i adoptives.

L’objectiu de l’IMAS és protegir el dret de l’infant i/o adolescent a créixer en un entorn familiar adequat i garantir un context segur.

Quan no és possible que convisquin en un entorn familiar, seran atesos per un servei d’acolliment residencial.

Serveis i programes que es gestionen

Centres d’Atenció Infantil de 0 a 3 anys

Possibles situacions de desemparament en infants i adolescents. Secció d’Urgències

Acolliment Residencial

Secció Terapèutica Infància y Família (STIF)

Secció de programes integrals d’atenció a la infància

  • Programa ALTER
  • Atenció a infants i adolescents migrats no acompanyats
  • Gestió de places a programes residencials
  • Unitat de prevenció i atenció a víctimes d’explotació sexual infantil i adolescent
  • Atenció, gestió i suport jurídic

Consell de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS

Servei de Prevenció, Promoció i Planificació de la Infància (SEPPIA)

Servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial

Atenció a la ciutadania: famílies nombroses i famílies monoparentals