Serveis Socials, Infància i Família

Acolliment Familiar

L’acolliment és un model de família que ens fa créixer com a societat alhora que ajuda els infants i les famílies, que per diferents motius, no poden conviure.

L’acolliment familiar és una mesura de protecció solidària, alternativa a l’acolliment residencial, que ofereix a nins i nines la possibilitat de gaudir del millor entorn possible per créixer i continuar mantenint al mateix temps els vincles amb els  progenitors i germans.

Qui pot acollir…

Qualsevol persona o família amb residència habitual i legal a Mallorca, disposada a oferir un ambient estable, estimació i dedicació a un infant.

Persones que se senten implicades en el benestar de la infància i tenen una situació personal que els permet oferir-se com a acollidores.

Es pot consultar la versió consolidada del Decret 40/2006, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat, aquí.

Què implica…

Per als infants d’acollida?

 • Tenir una oportunitat per créixer en un ambient familiar afectiu i positiu per al seu desenvolupament i que els ajuda a crear un vincle.
 • Disposar d’una possibilitat per tenir les necessitats cobertes adequadament mentre els progenitors es recuperen de la situació que els impossibilita fer-se’n càrrec.
 • Comptar amb una alternativa familiar que els permet i ajuda a conèixer i entendre la seva història de vida, el seu passat i el seu present.

Per a la família d’acollida?

 • Assumir que són responsables del benestar de l’infant i donar-li, durant el temps que sigui necessari, l’oportunitat de créixer en un ambient familiar d’afecte, cura i atenció.
 • Comprendre i acceptar la situació de desprotecció que l’infant ha viscut, les conseqüències i com l’acolliment pot ajudar-lo a viure amb un altre model de família i cures.
 • Acceptar i respectar a la família d’origen del nin o nina i facilitar el contacte amb mare, pare, padrí, padrina, germans o germanes.

Programes d’acolliment

Acolliment en família extensa (temporal i permanent)

Acolliment familiar dins la família pròpia que té per objectiu proporcionar un medi familiar alternatiu o complementari amb caràcter temporal o indefinit.

Cangur

Per a qui?

Infants per a qui es preveu que puguin tornar a integrar-se en la seva família pròpia.

Infants en espera d’una mesura de protecció més estable, com l’acolliment permanent o l’adopció.

Quant de temps?

Dos anys màxim, llevat que l’interès superior de la nina o el nin aconselli prorrogar la mesura per a
una reintegració familiar previsible i immediata, o l’adopció d’una altra mesura de protecció
definitiva.

NIU permanent

Per a qui?

Nins, nines a partir de set anys i adolescents que s’ha valorat que no es poden reintegrar amb la
família d’origen a curt a mitjà termini i que no estan en situació de ser adoptats.

Quant de temps?

És un acolliment estable i que pot arribar a ser una mesura definitiva.

ABRIC especialitzat

Per a qui?

Nins i nines amb necessitats o situacions especials, en famílies on alguna de les persones que la integren tengui formació, qualificació o experiència específica per desenvolupar aquesta tasca. Pot ser temporal o permanent.

VOLUM

Persones col·laboradores que fan acolliments durant temps d’oci, caps de setmana i vacances per a infants i joves que estan en centres de protecció.

Aquestes persones o famílies comparteixen el temps lliure i un entorn familiar amb els infants i adolescents, a fi d’ajudar-los en el seu procés de formació integral, compartint experiències enriquidores i esdevenen un suport emocional i efectiu.

Requisits per…

Ser família d’acollida

 • Tenir mitjans de vida estables i suficients.
 • Gaudir d’un estat de salut físic i emocional adequat per garantir una bona atenció als nins, nines i adolescents.
 • Comptar amb un entorn i vida familiar i social adequats, estables i normalitzats.
 • Ser flexibles davant les actituds i adaptar-se a les situacions noves.
 • Comprendre la dificultat que suposa per als nins i nines la seva situació.
 • Respectar i acceptar la història personal i familiar, identitat i cultura dels infants i adolescents.
 • Acceptar i facilitar les relacions entre els nins, nines i adolescents i la família d’origen, sobretot germanes i germans. Respectar el règim de visites, si n’hi ha.
 • Col·laborar i comprometre’s en la formació i seguiment de la situació dels infants i adolescents.
 • Compartir una actitud positiva sobre l’acolliment i la integració dels nins, nines i adolescents en la família per part de totes les persones que la componen.
 • Tenir una motivació per a l’acolliment i prioritzar l’interès dels infants i adolescents i la protecció dels seus drets.
 • No tenir antecedents penals ni sexuals (qui convisqui al nucli familiar) que suposin un risc greu per al benestar i desenvolupament físic i psicològic o emocional dels nins, nines o adolescents.

Responsabilitats per a…

La familía d’acollida

 • Tenir cura dels nins, nines i adolescents que es troben en acollida, educar-los i oferir-los tot allò que necessitin.
 • Protegir en una llar estable que cobreixi les necessitats d’afecte i seguretat de l’infant.
 • Respectar la família d’origen.
 • Complir el règim de visites.
 • Col·laborar amb els professionals per informar sobre els infants i adolescents i l’evolució de l’acolliment, i acceptar la seva proposta d’intervenció.

Professionals especialitzats que hi intervenen

 • Valorar la situació i evolució dels infants i adolescents acollits i prendre les decisions adequades.
 • Supervisar el procés d’acolliment, donar suport i orientar la família i oferir els recursos necessaris i disponibles als nins, nines i adolescents (d’origen i acollida).
 • Garantir que les relacions dels infants i adolescents amb la família d’origen siguin el més adequades possibles i afavoreixin el seu desenvolupament i benestar.
 • Informar periòdicament de l’evolució de l’acolliment familiar a la Fiscalia o al jutjat.

El procés

Professionals amb experiència acompanyen els nins, nines i adolescents i les seves famílies d’acollida durant tot el procés.

Aquests professionals i la persona encarregada de coordinar cada cas, informen durant tot el procés, fan la pertinent formació i supervisen i avaluen cada cada una de les fases del procés.

INFORMACIÓ

Què és?

Entrevista individualitzada amb les persones interessades a acollir durant la qual reben una informació inicial sobre què és l’acolliment, el procés i itinerari d’acollida, les característiques dels infants, adolescents i les seves famílies d’origen.

SOL·LICITUD

Per formar part d’algun d’aquests programes, els interessats han de presentar una sol·licitud formal.

Ho poden fer de manera presencial, per registre a les oficines centrals de l’IMAS, o bé telemàticament, a través del Registre Electrònic de l’IMAS.

FORMACIÓ

Què és?

Fase de formació obligatòria després d’haver rebut la informació inicial.

S’aprofundeix en allò que suposa l’acolliment per a les famílies interessades, la realitat i dificultat dels infants i adolescents i les seves famílies, les característiques del procés d’acollida i seguiment professional i el tipus d’acolliment familiar que es pot dur a terme.

En què consisteix?

Les persones interessades s’han d’inscriure en un programa formatiu de quatre sessions que es desenvolupa en grup.

VALORACIÓ

Què és?

Fase en la qual, tal com estableix la normativa, es fa una valoració d’idoneïtat. La valoració té en compte la motivació, habilitats de cura, capacitats i recursos de les persones o famílies per atendre les necessitats dels infants.

En què consisteix?

Els professionals encarregats de la valoració:

  • Fan diverses entrevistes (una és al domicili propi) amb les persones que s’ofereixen per acollir.
  • Amb tota la informació valoraren l’adequació de la família per poder atendre els infants i adolescents objecte de ser acollits i recullen també l’oferiment que fa la família. Elaboren un informe psicosocial en el qual es proposa l’aptitud o no aptitud de la familía.

Després de la valoració, s’emet una resolució que determina si la família és idònia per acollir o no.

CONVIVÈNCIA

Què és?

Fase en la qual l’infant i la família d’acollida es van integrant de manera progressiva en el procés de convivència.

En què consisteix?

Durant tot el procés de convivència, la família comptarà amb el suport i disponibilitat de la persona coordinadora del cas i de professionals que hi intervenen per respondre les necessitats que vagin sorgint, especialment en el règim de visites establerts amb la família d’origen.

Formulari de contacte