Serveis Socials, Infància i Família

Famílies nombroses i Famílies monoparentals

L’IMAS és l’Administració competent dins l’àmbit de l’Illa de Mallorca per al reconeixement de la condició de família nombrosa i família monoparental a les unitats familiars que reuneixen els requisits establerts per:

  • La Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses.
  • El Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el reglament que la desenvolupa.
  • El Decret del Govern de les Illes Balears 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

El dia 31 de desembre de 2022 hi havia:

  • 13.957 títols en vigor de família nombrosa (11.935 de categoria general i 2.022 amb categoria especial).
  • 2.078 títols en vigor de família monoparental (1.509 de categoria general i 569 de categoria especial).

Trobareu tota la informació relativa a la documentació necessària per tramitar la sol·licitud del/s títols i les seves incidències així com el llistat d’avantatges de les que poden gaudir els beneficiaris a la seu electrònica

Enllaços als tràmits, dels títols, a la web del Consell de Mallorca:

  • Família Nombrosa, fer clic aquí.
  • Família Monoparental, fer clic aquí.

Cita Prèvia

Haurà d’acudir a la seva cita en l’hora establerta.

Per a l’obtenció o renovació del títol de Família Nombrosa i/o Família Monoparental és imprescindible reservar cita prèvia.

Enllaç a la web de Cita Prèvia, fer clic aquí.

Telèfon gratuït 900 100 444