Les dades que recollim (nom, llinatges i DNI) són imprescindibles per tramitar la cita prèvia que està sol·licitant i seran custodiats per l'IMAS als únics efectes de gestionar la seva petició d'acord amb el que preveu l'art. 6.1 de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals. Voleu seguir endavant?

Los datos que recogemos (nombre, apellidos y DNI) son imprescindibles para tramitar la cita previa que está solicitando y serán custodiados por el IMAS a únicos efectos de gestionar su petición de acuerdo con lo previsto en el art. 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de datos personales. ¿Desea seguir adelante?

Hi estic d'acord / Estoy de acuerdo


Concertar cita

Els camps que contenen el simbol * són obligatoris / Los campos que contienen el símbolo * son obligatorios

No queden cites disponibles al centre per al servei .

Loading...