Gerència i Gestió

Gerència i Gestió

S’encarrega del funcionament intern de la institució i de tot el relatiu a la gestió del pressupost, els serveis jurídics i de la gestió del personal.

Estructura de serveis

Departament de Recursos Humans:

 • Gestiona la planificació, selecció, formació, prevenció i gestió del personal.

Servei de Sistemes d’Informació i Suport Tecnològic.

 • Gestiona la informàtica i telecomunicacions dels centris de l’IMAS.

Assessoria Jurídica.

Servei d’Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials.

Servei d’Arquitectura.

Serveis Generals.

 • Gestiona i coordina les contractacions dels serveis i subministraments d’àmbit general que afecten els serveis i centres que conformen l’IMAS (assegurances generals, subministraments de combustibles, servei de neteja, servei de seguretat, subministrament de vehicles, servei de reprografia, comunicacions postals, …).

Servei de Gestió econòmica.

Servei Jurídic-administratiu.

 • És l’encarregat de tramitar els expedients administratius, iniciats per les Direccions Insulares, en relació amb els convenis de col·laboració amb tot tipus d’entitats públiques i privades, els conciertos socials, els contractes administratius i les subvencions entre altres.
 • Executeu les funcions de secretaria dels òrgans col·legiats establerts als Estatuts.
 • Exercir la Supervisió de l’administració electrònica.
 • També és el responsable del Registre General de l’IMAS i dels registres auxiliars en els principals centres del IMAS (Llar d’Ancians, Residència la Bonanova, centres comarcales d’Inca i Manacor, Residència de Felanitx, PereDezcallar i Net)

Secció de Planificació i Documentació.

 • Elabora la memòria anual d’activitats de l’IMAS.
 • Elabora i edita els estudis i documents tècnics pertinents.
 • Col·labora amb la implantació d’observatoris socials i altres projectes.
 • Recull i analitza dades estadístiques.
 • Manté l’arxiu tècnic.
 • Recolza en matèria de planificació.
 • Recolza en l’edició de la revista Alimara.
Coordinació de centres comarcals i Atenció a la ciutadania.

Serveis i programes que es gestionen

Juridicoadministratiu

 • Relació d’ajuntaments a l’efecte de registre únic de documents

Arquitectura

 • Rendiment energètic de les plaques fotovoltáicas dels centres de l’IMAS

Servei d’Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials

 • Autorització i acreditació de serveis socials
 • Creació, construcció o modificació substancial dels centres on s’han de prestar serveis socials
 • Secció insular del Registre Unificat de Serveis Socials (RUSS)
 • Inspecció de serveis socials
 • Tramitis relacionats