Serveis i Programes

SERVEIS I PROGRAMES

L'IMAS assumeix les responsabilitats establertes per la Llei 14/2001, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials. Gestiona i desenvolupa els programes de serveis socials, els serveis i els centres de menors i residències, llars i altres recursos assistencials per a gent gran.