Igualtat

Pla estratègic d’igualtat entre dones i homes

L’Institut Mallorquí d’Assumptes Socials (IMAS) ha aprovat, en 2023, la programació anual del seu Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS.

El seu objectiu és facilitar l’execució d’un conjunt planificat de mesures per a la progressiva incorporació de la perspectiva de gènere en l’IMAS a través de diferents eixos de treball: la transversalitat de gènere, entesa com la integració de la igualtat en l’estratègia i la cultura de l’organització, així com la incorporació sistemàtica i progressiva de la perspectiva de gènere en les polítiques que es duguin a terme, en la presa de decisions i les actuacions i projectes d’intervenció social, entre altres.

Comissió tècnica d’igualtat

La Comissió Activa per a la Igualtat entre Dones i Homes (CAI) és l’òrgan de participació que té com a finalitat impulsar, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS. Depèn funcionalment del Comitè per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS.

Des de la CAI es poden realitzar suggeriments, propostes i elevar els informes pertinents al Comitè d’Igualtat de l’IMAS, els quals seran valorats i estudiats dins dels respectius espais de competència. Actualment, les persones nomenades per a formar part de la CAI en l’IMAS són les següents: 

Representants de Presidència i Vicepresidència de l’IMAS:

 • Francesc Serra Buades (suplència Fca. Roig Gayà)

 • Francesca Moll Nadal (suplència Mª Victoria Amengual Galmés)

Representants de la Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària:

 • Ana M.ª Buades Beltrán (suplència Ana Fca. Romo Taranchel).

Representants de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat:

 • Aina Soler Espinosa (suplència Irene Tarón Zaforteza Quintana)

Representants de la Direcció Insular d’Inclusió Social:

 • Sense designació de titular, ni de suplència.

Representants de la Direcció Insular d’Infància i Família:

 • Cristina Cerdó Capella, (sense designació de suplència)

Representants de la Direcció Insular de Suport Territorial:

 • María Peñarrubia Barrera (suplència Mª del Carmen Feliu Alvárez-Sotomayor)

Representants de la Direcció Insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics:

 • Cristina Clar Colom (suplència Catalina Amengual Femenías)

Representants del àrea de Gerència del IMAS:

 • Maria Garcies Gomila (SPRL) (suplència Rosa Mª Alcover Bestard SPRL)

 • Ana Fca. Gil Moreno, del Departament de RH (suplència Marta Vallespir Flo)

 • Antoni Sánchez Magraner, del Servei de Sistemes Informàtics (suplència Catalina M.ª Mayol Socias)

Comitè d’igualtat

El Comitè per a la Igualtat entre Dones i Homes és l’òrgan de participació que té com a finalitat la consulta regular i periòdica i l’aprovació de les actuacions que es duen a terme a l’IMAS en matèria d’igualtat entre dones i homes. Està adscrit orgànica i funcionalment a la Gerència de l’IMAS.

Està compost per una representació de l’administració així com de les organitzacions sindicals. Per part de l’Administració: la persona que ostenta la presidència de l’IMAS, que exercirà la presidència del Comitè, les persones que ostentin el càrrec de vicepresidència de l’IMAS, la persona responsable de l’Àrea de Gerència de l’IMAS, una persona en representació de la Direcció d’Igualtat del Consell de Mallorca, una persona en representació del Departament de Recursos Humans de l’IMAS i dues persones membres de la Comissió Activa per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS.

Les reunions són anuals i entre altres competències té les de participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes per la Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS, així com analitzar la gestió realitzada pels serveis i/o òrgans específics en la matèria i que tenen vinculació directa amb el Comitè, com és la Comissió Activa d’Igualtat.

Comissió tècnica permanent

La Comissió Tècnica Permanent d’Igualtat de l’IMAS, està formada per les persones designades per les organitzacions sindicals que tenen representació en l’IMAS.

Periòdicament, des de la CAI, s’informa els membres d’aquesta comissió de les actuacions que s’estan duent a terme en matèria d’igualtat entre dones i homes.

Làmines