Serveis Socials, Infància i Família

Acolliment Residencial

L’acolliment residencial proporciona una alternativa de convivència adequada als infants i adolescents que no poden conviure amb les seves famílies durant un temps determinat, per la qual cosa se’n requereix l’entrada a un centre residencial.

Els centres residencials poden ser de gestió directa de l’IMAS o concertada amb entitats, o bé amb contracte amb l’Administració.

Què ofereix?

Primera acollida i urgència.

Residencial bàsic.

Acollida d’alta intensitat, en què s’inclouen els acolliments de diversitat funcional i/o altres diversitats greus.

Acollida a infants i adolescents migrats no acompanyats.

Acollida residencial per a adolescents i joves embarassades o amb fills i filles a càrrec.

A qui es dirigeix?

A infants i adolescents menors de 18 anys que no poden conviure amb les seves famílies.

Com accedir-hi?

Per derivació d’un equip d’intervenció multidisciplinària.