Serveis Socials, Infància i Família

Adopció nacional

És una mesura jurídica del dret de família mitjançant la qual una persona s’integra plenament en la vida d’una persona o persones amb els mateixos efectes que produeix la filiació biològica.

L’adopció suposa la ruptura del vincles jurídics que l’infant tenia amb la seva família d’origen. Qui adopta a un infant té totes les obligacions i drets derivats de la pàtria potestat.

El programa d’adopció nacional té com a objectiu oferir als menors en situació de desemparament i amb impossibilitat de retornar amb les seves famílies d’origen una família alternativa idònia i definitiva.

Requisits dels adoptants

 • Les persones sol·licitants han de tenir residència legal i habitual a Mallorca (mínim 2 anys).
 • L’edat de la persona sol·licitant no pot ser major de 60 anys, en el cas de monoparentals.
 • La sol·licitud l’ha de realitzar una unitat familiar prevista en el codi civil (persona individual, matrimoni o parella de fet).
 • La diferència d’edat, entre l’adoptant i l’adoptat, ha de ser de, almenys, 16 anys i no podrà ser superior a 45 anys. En el cas de parelles, es valorarà l’edat del més jove.
 • Es requereix un mínim de convivència de 2 anys. En cas que no existeixi matrimoni, la convivència s’haurà d’acreditar documentalment.
 • Si s’ha produït separació o divorci, ha d’haver transcorregut 1 any des d’aquest.
 • Quan s’hagin produït successos traumàtics en la unitat familiar (mort de parella o fills…), ha d’haver passat 1 anys des del fet.
  Ha d’haver passat 1 any des del naixement o adopció d’un infant anterior.
 • No ha d’haver-hi embaràs o tractament de fertilitat en curs, per part del sol·licitants.
 • Estat de salut: inexistència de malalties físiques o psíquiques que dificultin la cura del menor.
 • Disposar de mitjans de vida estables i suficients.

Què ofereix?

 • Sessions informatives, cada primer i tercer dilluns de mes a les 13:00 hores, a la qual es poden apuntar les persones interessades en l’adopció.
 • Sessions de formació i procés de valoració psicosocial per la idoneïtat per a l’adopció.
 • Una vegada l’infant arriba a la família, suport professional per a garantir que les adopcions s’assoleixin amb èxit i es minimitzin els factors de risc que amenacen la plena integració de l’infant i/o jove en la família i en la societat.

Com accedir-hi?

Mitjançant la sol·licitud que hi ha en la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, fer clic aquí.

Les persones interessades a adoptar a un menor tindran que:

 • Emplenar la sol·licitud de declaració d’idoneïtat, així com el seu oferiment, amb la documentació exigida.
 • Assistir obligatòriament a les sessions formatives organitzades per la Secció d’Adopcions de l’IMAS.
 • Participar en unes entrevistes de valoració psicosocial, per a l’obtenció del certificat d’idoneïtat per a l’adopció.

Dades de contacte: