Serveis Socials, Infància i Famílies

Programa Esperança. Adopcions d’infants amb necessitats especials

Perquè els ciutadans coneguin la realitat dels infants en situació de desemparament, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), promou i realitza aquesta campanya de sensibilització i informació, amb la finalitat de despertar aquelles motivacions que, fonamentades sobre principis, idees i valors de solidaritat i compromís social, permetin atreure a aquells ciutadans que desitgin ser pares i mares i formar part del conjunt de famílies adoptives d’infants amb necessitats especials.

En el nostre desig d’oferir als infants protegits les millors cures i atencions possibles, dins un nucli de convivència familiar estable, necessitam famílies que s’ofereixin per a l’adopció d’infants amb necessitats especials que actualment estan en acolliment temporal o interns en centres de protecció d’infants per trobar-se en situació d’abandonament, i que tenguin una capacitat especial per a tenir-ne cura i estimar-los.

A l’article 25.5 del Decret 40/2006, s’estableix el caràcter preferent de la tramitació de sol·licituds d’adopció que facin constar la disposició d’adoptar infants que es trobin en alguna de les situacions següents:

  1. Reagrupació familiar, perquè les persones sol·licitants són familiars del menor o dels infants proposats per adopció, o perquè ja tenen adoptat un menor que és familiar del menor en situació d’adopció.
  2. Acceptació de grups de tres o més germans.
  3. Acceptació d’infants amb discapacitats o problemes greus de salut especials.
  4. Acceptació d’infants de més de set anys.
  5. Acceptació d’infants amb antecedents clínics hereditaris de risc.
  6. Acceptació d’infants amb altres necessitats especials.

Com accedir-hi?

Se sol·licitarà entrevista personal amb un tècnic de l’equip d’adopcions.

Es valorarà principalment la motivació per fer una adopció d’un menor del Programa Esperança i les principals circumstàncies personals de la família que s’ofereix per realitzar aquesta adopció.

Les persones interessades a adoptar a un menor del Programa Esperança tindran que:

  • Emplenar la sol·licitud de declaració d’idoneïtat, així com el seu oferiment, amb la documentació exigida.
  • Assistir obligatòriament a les sessions formatives organitzades per la Secció d’Adopcions de l’IMAS.
  • Participar en unes entrevistes de valoració psicosocial, per a l’obtenció del certificat d’idoneïtat per a l’adopció.

Dades de contacte:

Aquests infants tenen l’esperança de tenir una família

Germanes nascudes el 2013 i el 2015. Actualment, es troben en acolliment temporal amb una família cangur. Han patit situacions de negligència física i psíquica greu amb seqüències quant a vinculació. La major és una nina molt sociable, reflexiva a la vegada que activa, li costa mostrar els seus afectes, es relaciona bé, ha adquirit confiança amb ella mateixa, ha millorat en l’àmbit acadèmic atesa la seva motivació per aprendre i adaptar-se als companys, és molt autònoma. La petita és una nina riallera, dolça, tranquil·la, observadora, prudent davant situacions que no controla, independent, però cerca a l’adult o altres infants per relacionar-se, fent de mediadora davant els conflictes. Ambdues requereixen dedicació, seguretat i afecte. En aquests moments, mantenen una visita mensual amb la mare i el pare, per separat. Per part de la família adoptiva caldrà un alt grau de maduresa personal, autocontrol, empatia i suport de família extensa.

Nina nascuda el 2012. Actualment, es troba en acolliment residencial. Presenta bon estat de salut i de desenvolupament físic i cognitiu. Molt afectuosa i amable. Té gran una gran empatia cap a les necessitats dels altres. Li agrada molt jugar, patinar, fer excursions, la natura i els animals, sobretot els cans. La música, el ball i els animals són un canal d’expressió emocional importants per a ella. Necessita de persones adultes disposades a respondre a la seva demanda d’atenció, que li donin seguretat, la cuidin i li ajudin a superar les seqüeles del maltractament que ha patit.