Serveis Socials, Infància i Família

Secció Terapèutica Infància i Família (STIF)

Tractament psicoterapèutic a infants i adolescents i les seves famílies amb mesura jurídica de protecció.

Valoració de casos de Violència Sexual (UVASI), realitza valoracions dels infants i adolescents que han sofert violència sexual o presenten indicadors que assenyalen la possibilitat d’haver-los sofert.

Com accedir-hi?

L’accés es fa per derivació al STIF a través de les Seccions del Servei de Infància i Família de l’IMAS.