Serveis Socials, Infància i Família

Servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial

Correspon a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials facilitar assistència tècnica i assessorament a tots els ajuntaments i les mancomunitats de Mallorca.

L’Àrea de Serveis Socials, Infància i Família, mitjançant la subàrea de Suport Territorial i el Servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial dona suport als Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) dels municipis de Mallorca oferint acompanyament tècnic, assessorament específic i especialitzat i col·laboració en la implantació de les prestacions bàsiques.

Seccions

Secció de Suport Tècnic als Serveis Socials Comuntaris Bàsics (SSCB)

Facilitar assistència tècnica i assessorament a totes aquelles demandes dels SSCB pròpies de la seva competència acompanyant, per la seva resolució, a cadascun dels municipis a través de diferents espais de suport i coordinació. 

S’organitza a nivell territorial agrupant els municipis de Mallorca en quatre comarques:

  • Nord i Pla
  • Raiguer
  • Tramuntana
  • Llevant i Migjorn.

Secció d’Equips Especialitzats de Suport Territorial.

Acompanyar als SSCB assessorant i recolzant en l’elaboració i implementació dels plans i els projectes d’intervenció comunitària dels diferents municipis així com donar resposta a les necessitats plantejades en relació als diferents perfils professionals. 

Per altra part, des d’aquesta secció s’ofereix als SSCB suport en la implantació de sistemes de qualitat propis. 

S’organitza a través de diferents espais com reunions específiques per perfils professionals i assessoraments individualitzats a demanda per a tots els municipis de Mallorca. 

Des del servei es treballa de forma conjunta amb els professionals de l’equip especialitzat d’infància i adolescència amb l’objectiu de realitzar un assessorament especialitzat i suport als professionals dels SSCB en aquesta matèria per la implementació de la Llei Orgànica 8/2021 de protecció integral a la infància i l’adolescència.

Secció Jurídica- Econòmica de Suport Territorial.

Assessorament jurídic i econòmic en tots aquells procediments que ho requereixin tant al Servei com als professionals dels SSCB.

Projectes

Els professionals del servei treballen de forma transversal en els diferents projectes i activitats:

Gestió de convenis de col·laboració entre l’IMAS i els ajuntaments/mancomunitat de Mallorca per al finançament dels SSCB tant pel que prové de fons del Govern com d’aquell que prové dels fons propis del Consell.

Assessorament i suport a Plans i Projectes d’intervenció comunitària. Des del Servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial, mitjançant els/les professionals de les seccions d’ Equips Especialitzats i de Suport Territorial, es duu a terme l’acompanyament i el seguiment als municipis/mancomunitat de Mallorca en l’elaboració, actualització i desenvolupament dels seu plans municipals:

  • Pla d’Infància i Adolescència
  • Pla de Drogues
  • Plans Municipals de Serveis Socials
  • Pla de Qualitat.

Formació. L’IMAS a través del Servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial desenvolupa una línia de feina de formació del personal dels serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments/mancomunitat de Mallorca que te com a objectiu final i prioritari millorar els coneixements, habilitats i competències dels/les professionals dels serveis socials i la qualitat dels serveis que presten a la ciutadania, tot donant compliment a la Llei 4/2009 d’11 de juny de Serveis Socials de les Illes Balears que indica a l’article 37 que és competència dels consells insulars , organitzar la formació en l’àmbit dels serveis socials i segons l’article 63.1 l’obligació de garantir al personal professional la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i demandes de la població.

Història Social Integrada (HSI). L’HSI és una eina creada i gestionada per l’IMAS que permet la informatització dels expedients individuals i familiars dels usuaris dels serveis socials. El Servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial col·labora i assessora als municipis en la seva gestió.