Serveis Socials, Infància i Familia

Programa Famílies Niu

Què és?

El programa Famílies NIU està adreçat a famílies que vulguin acollir de manera permanent nins i nines que tenen més de sis anys i que es troben en situació de desprotecció. 

Amb aquest programa l'IMAS cerca famílies que estiguin predisposades a oferir-los la seva llar. 

Què ofereix?

Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les famílies sol·licitants d'aquest programa d'acolliment familiar.

A qui s'adreça?

Per ser família NIU és necessari:

Ser major d’edat
Tenir bon estat de salut
Sentir la motivació d’acollir
Passar pel procés de valoració i formació del Programa de Famílies d'Acolliment pertinent
Acceptar les característiques del programa

Què cal aportar?

Fotocòpia DNI / Passaport (per estrangers)
Certificat d'antecedents penals
Certificat mèdic oficial
Certificat empadronament de les persones que viuen en el domicili
IRPF

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud a la Secció d'Acolliments Familiars de l'IMAS.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 17 hores 

Atenció

Telf: 900 100 444

Documents relacionats

.