Serveis Socials, Infància i Familia

Programa Famílies Abric

Què és?

El programa Famílies Abric està adreçat a persones que tenguin una predisposició i una titulació especialitzada en l'àmbit social i/o de la salut i vulguin acollir infants i adolescents que requereixin una atenció intensiva, diferenciada i específica. 

La finalitat d'aquest programa és oferir un acolliment familiar especialitzat temporal a aquests nins i nines. 

Què ofereix?

Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les famílies sol·licitants d'acolliment familiar

A qui s'adreça?

Per ser Família Abric és necessari:

 • Ser major d’edat
 • Tenir bon estat de salut
 • Sentir la motivació d’acollir 
 • Passar pel procés de valoració i formació del Programa de Famílies d'acollida
 • Acceptar les característiques del programa
 • Tenir disponibilitat horària 

Què cal aportar?

 • Fotocòpia DNI/Passaport (per estrangers)
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificat mèdic oficial
 • Certificat empadronament de les persones que viuen en el domicili
 • IRPF

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud a la Secció d'Acolliments Familiars de l'IMAS.

 

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 17 hores

Atenció

Telf: 900 100 444

.