Inclusió Social

Ajuda de suport als processos d’inserció.

L’ajuda de suport als processos d’inserció és una prestació econòmica supeditada al seguiment d’un programa d’acompanyament cap a la inserció sociolaboral de persones i famílies en risc d’exclusió que es tramita a través de l’IMAS.

Per a poder-la percebre, és indispensable, per tant, que les persones beneficiàries formin part activa d’un itinerari d’inclusió sociolaboral dissenyat per professionals de l’Àrea d’Inclusió Social del Consell.

L’objectiu d’aquest programa és garantir una millor atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, un col·lectiu prioritari a l’hora de millorar i reforçar els recursos que permeten la seva inclusió a la societat.

S’inicia amb una primera fase d’avaluació personal integral a partir de la qual personal tècnic especialitzat i participants consensuen un pla individualitzat, adaptat a cada circumstància, que concreta què fer i cap a on anar per a aconseguir la seva reinserció en la societat i prevenir que es cronifiquin situacions d’atur o de dependència de les ajudes socials.

L’import de l’ajuda és compatible amb l’ingrés mínim vital (IMV) i la renda social garantida (RESOGA) i va en funció dels ingressos de la unitat familiar i de la seva composició.

Aquesta ajuda funciona com un incentiu extra per a poder assumir les despeses o la manca d’ingressos vinculada al temps que les persones beneficiàries dediquen als plans acordats.