Procés d'estabilització

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

En aquesta web hi trobareu tota la informació relacionada amb els procediments prevists, enllaços a la Seu Electrònica, on s’hi despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’IMAS, preguntes freqüents i tutorials informatius.

ACCÉS PORTAL DE SELECCIÓ IMAS

Portal de selecció de l'IMAS, fer clic: aquí

NORMATIVA

Fer clic a l'enllaç per a accedir al document:

 1. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.
 2. Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgent per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.
 3. Oferta d'ocupació pública 2022 de personal laboral de la Residència Miquel Mir derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021.
 4. Correcció d'errades en relació a l'oferta d'ocupació pública 2022 de personal laboral de la Residència Miquel Mir derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021.
 5. Oferta d'ocupació pública 2022 de personal laboral de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia Can Clar i Son Bru derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei  20/2021.
 6. Correcció d'errades en relació a l'oferta d'ocupació pública 2022 de personal laboral de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia Can Clar i Son Bru derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021.
 7. Oferta d'ocupació pública 2022 de personal funcionari derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021.
 8. Correcció d'errades en relació a l'oferta pública 2022 de personal funcionari derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021.
 9. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.
 10. Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2022 pel qual es corregeixen les errades observades en el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública a les Illes Balears.

CONVOCATÒRIES

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) té previst estabilitzar 821 llocs de feina. El procés es farà en dues fases que, atesa l’autonomia de gestió de cada ens, aniran separades de les del Consell de Mallorca i de la resta d’entitats que en depenen.

A continuació, trobareu informació sobre els processos d’estabilització que actualment es desenvolupen.

FASE 1

Corresponent als subgrups funcionarials A1 i A2, i als laborals Grup A, Grup B, Nivell 1 i Nivell2.

 • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022.

Enllaç al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11644/666026/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-mallorqui

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18627.pdf

 • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022.

Enllaç al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11644/666027/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-mallorqui

 https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11649/666395/resolucio-de-correccio-de-l-error-observat-a-l-ann

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18624.pdf

 • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022.

Enllaç al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11644/666029/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-mallorqui

 https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11650/666441/resolucio-de-correccio-dels-errors-observats-als-a

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18623.pdf

 • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022.

Enllaç al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11644/666031/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-mallorqui

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11650/666441/resolucio-de-correccio-dels-errors-observats-als-a

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18626.pdf

 • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022.

Enllaç al BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11644/666032/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-mallorqui

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18625.pdf

 

FASE 2

Corresponent als grups C1, C2 i AP Funcionaris, i als laborals Grup C, Grup D i així com del Nivell 3 fins al Nivell 7.

 • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 
   

Enllaç al BOIBhttps://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11661/667355/resolucio-de-la-presidencia-de-l-institut-mallorqui

Enllaç al BOEhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23873.pdf

 • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 
   

Enllaç al BOIBhttps://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11661/667358/resolucio-de-la-presidencia-de-l-institut-mallorqu

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11676/668773/resolucio-de-correccio-dels-errors-observats-a-la-

Enllaç al BOEhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23873.pdf

 • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups C, D i E de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022. 

Enllaç al BOIBhttps://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11661/667351/resolucio-de-la-presidencia-de-l-institut-mallorqu

Enllaç al BOEhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23873.pdf

 • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups D i E de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022.

Enllaç al BOIBhttps://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11661/667350/resolucio-de-la-presidencia-de-l-institut-mallorqu

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11676/668771/resolucio-de-correccio-dels-errors-observats-a-la-

Enllaç al BOEhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23873.pdf

 • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites als grups 3, 4, 5 i 6 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022.

Enllaç al BOIBhttps://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11661/667352/resolucio-de-la-presidencia-de-l-institut-mallorqu

Enllaç al BOEhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23873.pdf

 • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites al grup 7 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022 .

Enllaç al BOIBhttps://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11661/667353/resolucio-de-la-presidencia-de-l-institut-mallorqu

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11676/668772/resolucio-de-correccio-dels-errors-observats-a-la-

Enllaç al BOEhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23873.pdf

CITA PRÈVIA SUPORT TECNOLÒGIC

Què es?

Aquest servei pretén donar suport tecnològic a aquelles persones que no disposen de mitjans informàtics per realitzar el tràmit telemàtic per inscriure’s en els processos d’estabilització. S’ofereixen dos tipus de serveis:

 1. Suport tecnològic per realitzar el tràmit de la sol·licitud: la persona que sol·licita cita prèvia disposarà d’1 hora per realitzar tots els tràmits d’inscripció d’una sol·licitud.
 2. Suport tecnològic registre i taxes: la persona que sol·licita cita prèvia disposarà de 10 minuts per realitzar només la fase de registre i pagament de taxes d’una sol·licitud.

Disponibilitat del servei: a partir de dia 21 de novembre de 2022.

Aquest servei està disponible a les ubicacions següents:

Palma – Primera planta de l’edifici 2 de la Seu central de l’IMAS (c/ General Riera, 67)

Inca – Primera planta del Centre Comarcal Inca de l’IMAS (c/ General Luque, 223)

Manacor – Segona planta del Centre Comarcal Manacor de l’IMAS (c/ Bonjesús, 2)

Cita prèvia (fer clic aquí)

AVÍS!: Haurà d'acudir a la seva cita a l'hora establerta. Passats 10 minuts de l'hora concertada, no es podrà accedir al recinte Es podrà accedir 10 minuts abans de la cita prèvia.

COM ES TRAMITA LA SOL·LICITUD?

El procés de sol·licitud és únicament telemàtic i per a poder completar el tràmit heu de disposar de DNIe o certificat digital i de l’aplicació AutoFirma instal·lada al vostre dispositiu.

Si encara no comptau amb aquests sistemes d'identificació digital, haureu de sol·licitar-ne qualcun abans de començar la tramitació.

 • Altre material informatiu:

ACCÉS DIRECTE AL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DEL CIM

En aquest enllaç hi trobareu tota la informació relativa al procés d’estabilització del Consell de Mallorca.