Gerència i gestió

gerència

Oferta SOIB 4450 - Tècnic/a superior llicenciat/da en Dret

Què és?

En data 18 de novembre es publica la llista definitiva de valoració de mèrits amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants.

En data 24 d'octubre es publcia la llista provisonal de valoració de mèrtis amb indicació de la puntuació que han obtingut les perones aspirants. Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per alegar o reclamar el que estimin oportú sobre la valoració de mèrits.

En data 15 d'octubre es publica la llista de persones admeses i excloses a la selecció Núm. 4450 del SOIB de tècnic/a superior llicenciat/da en Dret.

En data 30 d'octubre es publica la llista provisional de valoració de mèrits amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants. Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per al·legar o reclamar el que estimin oportú sobre la valoració de mèrits.

.