L’IMAS aferma la intervenció socioeducativa per evitar la reincidència dels menors de 14 anys infractors

El 64% dels casos derivats de Fiscalia el primer any de funcionament del programa s’ha implicat amb l’itinerari específic marcat en funció de la situació personal, entorn familiar i social i vinculat al delicte comès per aquests joves exempts de la justícia penal

Un total de 175 de joves entre 11 i 14 anys que han comès alguna infracció, però que per la seva edat no són imputables, han participat en el primer any de funcionament del Programa d’Atenció Socioeducativa per a Menors Infractors (PAMI) que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) va posar en marxa l’abril de 2021 amb l’objectiu de dotar-los d’eines que contribueixin a evitar-ne la  reincidència.

Mallorca, la Comunitat Valenciana, Catalunya i Aragó són els únics territoris de l’Estat on s’ha implantat aquest recurs destinat a prevenir, corregir o derivar situacions de conflicte social mitjançant l’educació de la persona menor d’edat en valors de convivència i la introducció de canvis en l’entorn familiar i social que possibilitin el seu desenvolupament integral com a persona. 

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, s’ha mostrat molt satisfeta amb el balanç dels primers mesos de funcionament del programa que “han seguit amb constància 6 de cada 10 joves i hem trobat molta implicació també per part de les famílies. Tot i ser un projecte de caràcter voluntari, hi ha un percentatge molt significatiu de pares i mares que han entès que un fet negatiu es pot transformar en una experiència educativa i constructiva per als seus fills”.

Quan es produeix un cas, la Fiscalia de Menors el notifica a l’autoritat competent en matèria de protecció, que a Mallorca és l’IMAS, a fi que aquesta valori la situació i promogui les mesures oportunes. “El programa parteix de la necessitat d’oferir una resposta educativa i terapèutica que permeti a aquests joves una reparació efectiva, prendre consciència del que han fet i de les conseqüències, per evitar que reincideixin”, ha explicat la directora insular d’Infància i Família, Maria Ángeles Fernández Valiente. Per això, ha afegit, “l’adolescent ha de ser protagonista i part activa del seu propi procés de reparació. Això s’aconsegueix estimulant les habilitats sociocognitives i treballant no només amb ell, també amb el seu entorn i amb la víctima”.

120 dels 175 joves amb qui han treballat els educadors socials del PAMI, servei que l’IMAS té concertat amb el GREC, són d’al·lots, front a 55 que són al·lotes.  Pel que fa a la tipologia de les infraccions, les més comunes són casos de furt, assetjament o bullying, així com infraccions irrellevants contra el patrimoni, lesions o amenaces que majoritàriament tenen a veure amb conductes o actituds agressives, provocades per la manca de control i gestió emocional de la ràbia i de la frustració.

Pel que fa a la persona perjudicada, majoritàriament són altres adolescents, seguit d’empreses privades i persones majors d’edat. De manera minoritària, s’hi troben els organismes públics.

En quant a les intervencions, s’han fet 325 contactes telefònics amb les famílies, tant inicials com de seguiment. D’altres intervencions són les entrevistes inicials (114) o de seguiment (111), així com amb la persona perjudicada (16) o de conciliació (15) i 52 derivacions a activitats de formació, entre d’altres iniciatives.

El director educatiu del GREC, Sebastià Gibert, ha destacat “la dimensió educativa i no punitiva del programa. Cercam que les infraccions comeses siguin un fet aïllat”. Gibert ha explicat que a cada cas “se li assigna un educador de referència que acorda directament amb el o la jove l’itinerari educatiu individual que haurà de seguir. Un 70% de les accions són de reparació indirecta com la participació en tallers. El treball grupal és fonamental per assolir objectius”.

Aquestes formacions s’han duit a terme a Palma, Inca i Manacor, i tenen com a finalitat “dotar-los d’habilitats socials i pensament pro-social, per a encaminar-los a aprendre a prendre decisions, millorar la convivència i fer bon ús de les noves tecnologies”, ha explicat la responsable d’Infància de l’IMAS.

El PAMI forma part del model d’atenció centrat en la persona, amb què treballen totes les àrees de l’IMAS des de fa anys, ja que cerca obtenir els majors índexs de reinserció individualitzant el tractament de cada cas, ajustant la intervenció a les necessitats reals i, per tant, donant una resposta concreta segons les necessitats pròpies que presenta cada infant.

La presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha remarcat la necessitat de “prevenir conductes antisocials futures mitjançant una intervenció primerenca de repercussió inferior a les intervencions protectora o coercitiva i fomentar programes com aquest que permeten que els joves puguin convertir-se en protagonistes positius de la seva història, integrar-se en la societat de manera lliure, compromesa i, especialment, responsable”.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou