La Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil de l'IMAS atén 226 casos durant el 2016

Des de la institució insular s’ha reforçat la UVASI amb una nova professional per tal de reforçar el servei i agilitar la tramitació dels casos

La Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil (UVASI) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) va atendre al llarg del 2016 un total de 226 casos, el que suposa un increment respecte els 195 atesos l’any anterior. Aquest increment és degut, principalment, a una major sensibilització i coneixement de la unitat per part dels professionals que detecten aquests casos.

La UVASI, servei que forma part de la Direcció Insular de Menors i Família de l’IMAS, és una unitat emmarcada dins del Protocol Marc disciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Balears, el qual contempla diferents fases (detecció i notificació, avaluació, tractament i seguiment) i compta amb la implicació de diferents entitats i administracions públiques.

D’aquesta manera, el Consell de Mallorca, a través de la UVASI, és el responsable d’alertar sobre possibles casos d’abús o altres delictes contra la llibertat sexuals dels menors, independentment de si els infants formen part d’una família protectora o es troben en situació de desprotecció.

Els objectius de la UVASI a l’hora de dur endavant la seva tasca són:

– Explorar els factors que intervenen en l’origen, desenvolupament i configuració del problema pel qual arriben els casos a la UVASI.
– Identificar quins són els factors de risc i de protecció del menor i de l’entorn familiar, escolar i social per a prendre les mesures de protecció oportunes en aquells casos que es consideri necessari i realitzar la derivació corresponent.
– Conèixer el desenvolupament evolutiu del menor (creixement físic, canvis a nivell psicològic i emocional i adaptació social).
– Avaluar la credibilitat del testimoni del menor en relació als abusos sexuals i realitzar l’informe pertinent.
– Elaborar les recomanacions terapèutiques necessàries i realitzar les derivacions oportunes.
– Assistir al judici i/o ratificació de l’informe en aquells casos que es sol·liciti.

A més dels professionals que formen la pròpia unitat, l’UVASI compta també amb col·laboracions per part d’altres institucions i entitats, com ara la Unidad de Atención a la Familia y Mujer del cos de la Policia Nacional; l’Equipo de Mujeres y Menores de la Guardia Civil de les Balears, i els professionals de l’àmbit educatiu, sanitari i de serveis socials.

Dades 2016

Del total de 226 casos atesos, 152 corresponen a nines i els 74 restants a nins. Per franges d’edat, la majoria de casos es concentren entre els 13 i els 18 anys, (80 casos), seguits la franja de 7 a 12 anys (78 casos) i la corresponent als menors de 6 (68 casos).

Pel que fa a la procedència dels casos, 126 corresponen a la zona de Palma i els altres 100 a la resta de Mallorca. Pel que fa al tipus de família dels menors, 172 són famílies protectores, mentre que 54 menors provenen d’un entorn de desprotecció.

Respecte la tipologia d’abús des de la UVASI s’han atès 193 casos per possibles abusos sexuals, 18 per agressió sexual, 7 per prostitució i corrupció de menors, 4 per assetjament sexual i altres 4 per exhibicionisme i provocació sexual.

Pel que fa al grau de relació amb el presumpte agressor, destaca el fet que en 100 casos es tracta d’un familiar, en 108 d’un conegut i en la resta de casos, 18, un desconegut.

Des de la UVASI en el moment que es rep un possible cas, aquest s’avalua de dues formes possibles, bé mitjançant una investigació o bé avaluant la credibilitat del testimoni amb l’objectiu de prendre la mesura més adequada pel benestar del menor, en coordinació amb altres administracions i entitats.

En aquest sentit, el 2016 dels 226 casos atesos, en 130 d’ells es tractava d’avaluar la credibilitat del testimoni, el que significa que es tracta de casos on hi ha indicis fonamentats de possibles abusos i es compta amb testimonis directes dels menors. 

D’aquesta manera, dels 130 casos en els que s’ha avaluat la credibilitat del testimoni, en 5 casos no s’ha pogut valorar, en 77 casos s’ha confirmat i en 41 casos no s’ha pogut confirmar per diferents raons, com ara denúncies falses, casos on no està present l’abús, o  casos on l’edat, el perfil de la víctima o les intervencions inadequades no permeten determinar l’existència o no d’abusos.

Igualment, des de la UVASI han assistit dins el 2016 a un total de 25 sessions de judici o ratificació d’informes amb l’objectiu d’evitar la revictimització del menor, és a dir, que el nin o la nina hagi de repetir i reviure, així, la història.

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca