Normativa en tramitació

Cartera de serveis socials, menors i família.

Reglament de règim intern dels centres de promoció de l’autonomia personal (CPAP)

  • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca de dia 11 dabril de 2024.
  • Estat de tramitació: Obertura del tràmit d’audiència de 30 dies des de la seva publicació al BOIB.
  • Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=150853