Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació del servei per al manteniment dels sistemes de gestió de recursos humans

divendres, 30. novembre 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei per al manteniment i millora dels sistemes de gestió de recursos humans i del portal del personal de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

  • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de desembre de 2012 a les 14 hores.

Contractació del servei de reprografia i fax

dijous, 15. novembre 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Contractació del servei de reprografia i fax de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment obert

  • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.
  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de novembre de 2012 a les 14 hores.

Acolliment residencial dels tres menors JAGP, ACA i AMP

dimarts, 10. juliol 2012
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contracte de gestió de servei públic d'acolliment residencial dels tres menors JAGP, ACA i AMP amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, amb AMADIBA, mitjançant procediment negociat sense publicitat

Contractació del servei del programa B-5 "Intervenció socioeducativa a domicili amb educadors familiars", del 2012 al 2014, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, inclou una condició especial d'execució.

dijous, 19. abril 2012
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 4 de maig  de 2012 a les 14 hores.

AVISOS

-És obligatori estar inscrit en el Registre de Serveis Socials que pertoqui i en el Registre oficial d'entitats col·laboradores en matèria de guarda de menors, i per al programa/es als quals es presentin. La manca d'aquestes inscripcions seran causa d'exclusió de la licitació.

-Els serveis prestats a administracions públiques s'han d'acreditar mitjançant relació certificada de l'administració que correspongui.

-Tota la documentació que han de presentar els licitadors han de ser documents originals o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques o compulsades, conformement a la legislació vigent en la matèria.

Si voleu demanar cita per compulsar a l'IMAS telefonau al 971 49 88 04.

-Les entitats que hagin presentat ofertes a alguna licitació de l'IMAS durant l'any 2011 no hauran de presentar la documentació exigida als apartats a), b), i c) de la clàusula 14.1.1 (doc. general (sobre núm. 1)) del Plec de clàusules administratives, sempre i quan no hagin sofert variacions. Presentaran l'annexe VIII degudament emplenat.

Contratació del servei per la gestió dels programes de mediació i integració familiar mitjançant procedimient obert i tramitació ordinàri.

dimecres, 14. desembre 2011
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Tancada

Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores del dia 13 de gener de 2012

AVISOS

-Heu d'indicar a l'exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual presenteu oferta.

-Heu de presentar un únic sobre núm. 1 i un únic sobre núm. 2 per entitat licitadora i tants de sobres 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presenteu.

-És obligatori estar inscrit en el Registre de Serveis Socials que pertoqui i en el Registre oficial d'entitats col·laboradores en matèria de guarda de menors, i per al programa/es als quals es presentin. La manca d'aquestes inscripcions seran causa d'exclusió de la licitació.

-Els serveis prestats a administracions públiques s'han d'acreditar mitjançant relació certificada de l'administració que correspongui.

-Tota la documentació que han de presentar els licitadors han de ser documents originals o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques o compulsades, conformement a la legislació vigent en la matèria.

Si voleu demanar cita per compulsar a l'IMAS telefonau al 971 49 88 04.

-Les entitats que hagin presentat ofertes a alguna licitació de l'IMAS durant l'any 2011 no hauran de presentar la documentació exigida als apartats a), b), i c) de la clàusula 14.1.1 (doc. general (sobre núm. 1)) del Plec de clàusules administratives, sempre i quan no hagin sofert variacions. Presentaran l'annexe VIII degudament emplenat.

-En data 19 de desembre de 2011 s'ha modificat l'anex I (Model oferta econòmica) del plec de clàusules administratives.

Contractació en relació a la gestió del servei de l'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 14. novembre 2011
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores del dia 28 de novembre de 2011

AVISOS
- Heu d'indicar a l'exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual presenteu oferta.
- Heu de presentar un únic sobre núm. 1 i un únic sobre núm. 2 per entitat licitadora i tants de sobres 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presenteu.
- És obligatori estar inscrit en el Registre de Serveis Socials que pertoqui i en el Registre oficial d'entitats col·laboradores en matèria de guarda de menors, i per al programa/es als quals es presentin. Així mateix els licitadors han de comptar amb la pertinent autorització d'un centre i/o servei corresponent al lot/s al qual es presenti. La manca d'aquestes inscripcions i/o autoritzacions seran causa d'exclusió de la licitació.
- Els serveis prestats a administracions públiques s'han d'acreditar mitjançant relació certificada de l'administració que correspongui
- Tota la documentació que han de presentar els licitadors han de ser documents originals o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques o compulsades, conformement a la legislació vigent en la matèria.
Si voleu demanar cita per compulsar a l'IMAS telefonau al 971 49 88 04.

NOTA ACLARATÒRIA SOBRE EL REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ:

Només han de presentar el Pla d'Igualtat o mesures de conciliació laboral i/o familiar aquelles entitats que varen presentar la declaració responsable perquè fos valorada com clàusula social. No l'han de presentar les que ja varen incloure el document als sobres 3 o 4 o aquelles que no varen presentar cap document i, per tant, no se'ls va valorar.

Acolliment residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials

dimecres, 31. març 2010
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Gestió del servei públic per l'acolliment residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

  • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

Pàgines