Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians ; Direcció de la Residència Son Caulelles ; Direcció de les Llars del Menor.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Servei d'atenció integral per a persones amb DISCAPACITAT SENSORIAL AUDITIVA, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dimarts, 29. desembre 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

Contractació del servei d'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació urgent

dijous, 17. desembre 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  28 de desembre de 2015  a les 14 hores

         SUSPENSIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES  (mirar nota informativa)

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció del Sr. DDML al centre residencial Ca Na Marona d'AMADIBA mitjançant procediment negocialt sense publicitat

dimecres, 9. desembre 2015
Tipus de contracte: Serveis

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat

Contractació administrativa especial de l'explotació del SERVEI PERRUQUERIA a la Residència de pensionistes LA BONANOVA mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimecres, 2. desembre 2015
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  16 de desembre de 2015  a les 14 hores

 

Contractació del servei referent al programa d'inserció sociolaboral de suport de la xarxa d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afrers Socioals , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 19. novembre 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  09 de desembre de 2015  a les 14 hores

 

Servei de CUINA I ALIMENTACIÓ per a la RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS DE FELANITX i del seu centre d'estades diürnes

dilluns, 9. novembre 2015
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 23 de novembre de 2015  a les 14 hores

 

Contractació del subministrament i gestió de productes alimentaris de la Residència Llar dels Ancians, Residència Huialfàs i les Llars dels Menors de l’IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimecres, 4. novembre 2015
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 14 de desembre de 2015

 

Ateses les errades detectades al document Annex 2 Model d'oferta econòmica del Plec de Clàusules Administratives, es deixa sense efecte i s'ha penjat el nou Annex 2 que substitueix a l'anterior i és el que s'ha de presentar en el sobre 2.

Atesa la modificació de l'Annex 2 i, que per tant l'import màxim de licitació és 1.594.814.20 € i que no varien els preus unitaris la mesa de contractació farà servir aquest import a la fórmula per valorar l'oferta econòmica.

 

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència Llar dels Ancians

dimarts, 20. octubre 2015
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 4 de novembre de 2015  a les 14 hores.

 

Contracte exclòs del text refòs de la Llei de contractes del sector públic, d’arrendament d’un immoble destinat a residencia per a menors amb mesura de protecció, de 13 a 17 anys, a Palma o termes limítrofes, procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 24. setembre 2015
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores de dia 9 d'octubre de 2015

 

Contractació del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimecres, 23. setembre 2015
Tipus de contracte: Serveis
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 

 

Pàgines