Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Obres de millora d'accessibilitat de La Bonanova

dijous, 20. juliol 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 03 d'agost de 2017

Contracte menor de la reforma dels banys de la Planta Baixa de l'Edifici CIPRES

divendres, 7. juliol 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 21 de juliol de 2017

Contracte admin. del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat per al menor W.N.A. amb necessitats especials, en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS, entre el 15 de juliol de 2017 i el 14 de juliol de 2019.

dimarts, 27. juny 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

 

 

Servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la residència de persones majors de Felanitx, contracte subjecte a la DA 5 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TRLCSP, contractes reservats..

dilluns, 19. juny 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 3 de juliol de 2017

Contracte menor del subministrament de mobiliari de la seu de l'IMAS.

dilluns, 12. juny 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 26 de juny de 2017

Contractació del servei postal, telegràfic i de burofax de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 5. juny 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 de juny de 2017

 

Contractació del Servei d'acolliment per a famílies en risc d'exclusió social amb fills a càrrec, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 1. juny 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 10 de juliol de 2017

 

Contractació del servei de cafeteria i menjador de la Llar de Felanitx, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dimarts, 30. maig 2017
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dins del termini de set (7) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació de l'escrit d'invitació. Si el darrer dia d'aquest termini fos inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), els dissabtes son considerats inhàbils.

Contractació del servei de bugaderia al centre d'acollida per a persones sense sostre en risc d'exclusió social de Ca L'Ardiaca (SER 13/17)

dijous, 25. maig 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 de juny de 2017

Contracte menor relatiu a les obres de substitució de la fusteria d'alumini de la residència de persones majors de La Bonanova per a la millora de l'eficiència energètica.

dijous, 18. maig 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 1 de juny de 2017

Pàgines