Inclusió Social

Casa de Família

Es tracta d’un centre de la Xarxa d’Inserció Social adreçat a persones sense sostre amb manca de recursos personals i econòmics, que poden viure de manera autònoma i que presenten una alta incidència en problemes de salut física i mental.

Què ofereix?

Casa de Família compta amb dos serveis específics

  • Servei de l’Àrea d’Inserció Social (SAI): És un programa que atén persones amb situació d’inclusió social que necessiten suport social, laboral i d’habitatge per tal de poder retornar, en un futur pròxim, als serveis normalitzats de la nostra comunitat.
  • Servei de l’Àrea Residencial (SAR): És un programa que atén persones en situació d’inclusió social derivades d’un altre servei de la Xarxa d’Inclusió i que es troben en un procés de deteriorament de la salut molt avançat que no els permetrà poder retornar a un habitatge ni viure de manera autònoma. En aquest programa residencial, s’hi treballa la millora de la seva qualitat de vida i atendre les seves necessitats bàsiques i de salut, a l’espera de poder accedir als recursos sanitaris ordinaris de la nostra comunitat o als serveis residencials i sociosanitaris a què tenguin dret.

Com accedir-hi?

A través de l’Equip de Valoració i Derivació de la Xarxa d’Inserció Social de l’IMAS.

Seu de l’IMAS, a Palma.