Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Servei de neteja dels centres dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dilluns, 16. octubre 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 22 de novembre de 2017

 

 

Contractació del servei d'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social amb toxicomania activa «Sa Placeta», mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 6. octubre 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 15 de novembre de 2017

Nota: Publicació de l´Annex del Personal que està actualment prestant el servei

Contractació del subministrament de vestuari per al personal dels centres residencials de l´Institut Mallorquí d´Afers Socials, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 2. octubre 2017
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 d'octubre de 2017

NOTA INFORMATIVA: La versió castellana de l´anunci de licitació al BOIB és correcte. Per Resolució de rectificació d´errada de data 2 d´octubre de 2017 queda esmenada l´errada material a la versió catalana.

IMPORTANT: NOTA INFORMATIVA 2: L´Annex 2 ( model d´oferta econòmica) del Plec de Clàusules Administratives és incorrecte. El correcte és el del Plec de Prescripcions Tècniques. Per evitar confusions es torna a publicar l´Annex 2 ( model d´oferta econòmica) de forma individual i l´Annex I (Quadre de necessitats per centres residencials).

 

 

Contracte menor per la reparació d'humitats a la façana lateral exterior i obres i muntatge elevador vertical d'ús intrerior en la Residència Huialfàs.

dijous, 28. setembre 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts és de deu dies hàbils, dia  13 d'octubre de 2017.

 

-AVÍS IMPORTANT: Contractació menor deixada sense efecte.

 

Contractació del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat per a la menor A.B. amb discapacitat reconeguda, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, pel període comprés entre el 17 d'octubre de 2017 al 16 d'octubre de 2018.

dimecres, 27. setembre 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Contractació del subministrament de taquilles per als vestuaris del personal de la Residència de pensionistes La Bonanova gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert

dilluns, 25. setembre 2017
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 09 d'octubre de 2017

Contractació del subministrament de mobiliari per al pavelló C de la Residència Llar dels Ancians, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 21. setembre 2017
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 06 d'octubre de 2017

Contracte menor relatiu a la contractació del servei de gravació, edició i postproducció d'un curtmetratge audiovisual sobre el Servei d'Ajuda Integral al Domicili.

dijous, 24. agost 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts és de deu dies hàbils, dia 7 de setembre de 2017.

Contractació del subministrament de mobiliari per a la Residència de pensionistes la Bonanova, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 d'agost de 2017

Contractació dels serveis, per una banda, de dinamització i seguiment del Consell de la Infància i l'Adolescència depenent de l'IMAS, i per altra banda, de posada en marxa i gestió del "Club de l'Expressió".

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

ATENCIÓ:
 
-Indicar a l’exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual es presenta oferta.

-Presentar un únic sobre núm. 1 per entitat licitadora, i tants de sobres 2, 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presentau.

- Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

Data límit de presentació ofertes: dia 25 d'agost de 2017

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA EXPLICATIVA

Pàgines