Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Contractació del servei de seguretat i vigilància dels centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials amb inclusió de clàusules socials.

dimarts, 21. març 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes:  dins del termini de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació de l'escrit d'invitació. Si el darrer dia d'aquest termini fos inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), els dissabtes son considerats inhàbils.

         Nota informativa:

                                                                                                     En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant els Plecs de Clàusules Administratives rectificats, atès que a l'apartat  Planificació del servei de vigilància (horaris setmanals, total hores setmanals i número de vigilants per servei)  de la pàgina 13,

                              allà on diu:   Seu "IMAS" (28 h. setmanals)

                              ha de dir:     Seu "IMAS" (28 h. diàries)

         Palma, 27 de març de 2017

Arrendament amb opció de compra de dos immobles, un per destinar-lo a centre residencial i l'altre per destinar-lo a centre de primera acollida, ambdós per a menors de 13 a 17 anys amb mesura de protecció i dependents de L'IMAS

dijous, 9. març 2017
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 10 d'abril de 2017 .

       Nota informativa:

 •       En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant els Plecs de Clàusules Administratives rectificats, atès que al LOT 2, a la  pàgina número 15 (punt 2.2.) i pàgina 18 (punt 9.2.2.), allà on deia "240 m2" ara diu "500m2".

         Palma de Mallorca, 13 de març de 2017.

 •        Model declaració jurada obres adequació urbanística.

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria i menjador de la Llar de Felanitx, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 7. març 2017
Tipus de contracte : Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 20 de març de 2017.

 

Contracte menor per al manteniment tecnològic de les bases de dades Oracle de l'IMAS

dimecres, 8. febrer 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini de 10 díes hàbils per presentar ofertes i pressuposts va finalitzar dia 20 de febrer de 2017.

Servei d’acolliment residencial terapèutic del menor S.G.O. amb discapacitat, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

divendres, 3. febrer 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contracte menor per al lloguer d'una furgoneta per la secció de Recursos Sociolaborals de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat de l'IMAS

dijous, 26. gener 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini de 10 díes hàbils per presentar ofertes i pressuposts va finalitzar dia 7 de febrer de 2017.

Contractació del servei de seguretat i vigilància dels centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials amb inclusió de clàusules socials.

dimecres, 28. desembre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 31 de gener de 2017 a les 14 hores.

Contractació del servei d’alberg i menjador per a persones en risc o en situació d'exclusió social a la part forana de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dimarts, 20. desembre 2016
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 24 de gener de 2017 a les 14 hores.

 

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de perruqueria a la Residència de pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 13. desembre 2016
Tipus de contracte : Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de desembre de 2016 a les 14 hores.

 

Pàgines