Perfil contractant

Perfil contractant

Nota per a les licitacions de subministraments i serveis

Recordam als licitadors que quan en el plec de clàusules administratives es demani acreditació de la solvència tècnica mitjançant la relació de subministraments o serveis realitzats en els tres darrers anys, si el destinatari d'aquests subministraments o serveis ha estat una entitat del sector públic, els licitadors han de presentar certificats expedits o visats per l'òrgan competent, i no valdrà la relació signada pel propi licitador (Art. 66 i 67 de la LCSP).


Dipòsit de garanties

Contracte menor relatiu a les obres de substitució de la fusteria d'alumini de la residència de persones majors de La Bonanova per a la millora de l'eficiència energètica.

dijous, 18. maig 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 1 de juny de 2017

Contractació de les obres de reforma interior del pavelló destinat a menjador de la Residència Llar d'Ancians que inclou la contractació de dues (2) persones perceptores de la renda mínima d'inserció , mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 15. maig 2017
Tipus de contracte : Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de juny de 2017

 

Contracte menor bany geriàtric Residència La Bonanova.

dilluns, 15. maig 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 29 de maig de 2017

Contracte menor d'arrendament d'un immoble per a determinats serveis de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

dijous, 11. maig 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 25 de maig de 2017

Contractació de les obres de reforma interior de la novena planta de la residència per a persones majors «La Bonanova», mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 8. maig 2017
Tipus de contracte : Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 01 de juny de 2017 a les 14 hores.

 • S'ha publicat el plec de clàusules administratives modificat! degut a una errada: lletra B del quadre de criteris d'adjudicació, concretament s'ha modificat la clàusula social (pag. 8) respecte al perfil de treballadors que s'han de contractar.

 

Contracte menor relatiu al servei d'acollida per a famílies amb fills/es a càrrec

dimecres, 26. abril 2017
Tipus de contracte : Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presenrtar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 11 de maig de 2017

Contractació del subministrament d'equipament informàtic per a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per a l'any 2017

dilluns, 24. abril 2017
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de maig de 2017 a les 14 hores.

 

 • Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació es convoca una reunió informativa el dimecres, 3 de maig de 2017, a les 10 hores a la Sala d'Actes Petita de l'IMAS.

 

Contractació del servei per als programes de formació per donar resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei especialitzat d'inserció social i laboral (SEISL) per a l'any 2017 i 2018

dilluns, 24. abril 2017
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de maig de 2017 a les 14 hores.

 

Subministrament de productes de neteja i bugaderia per al centre d'acollida per a persones sense sostre amb risc d'exclusió social de Ca l'Ardiaca

dimarts, 18. abril 2017
Tipus de contracte : Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 d'abril de 2017.

 

Pàgines