Comunicat de l'IMAS en relació a la tutela, guarda, acolliment familiar i adopció de menors

D’acord amb l’article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Direcció Insular de Menors i Família del Consell de Mallorca és l’organisme encarregat d’exercir les competències pròpies en matèria de tutela, guarda, acolliment familiar i adopció.

El Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), és la Entitat Pública competent a Mallorca per a gestionar la protecció dels menors que es trobin en situació o risc de desemparament, conforme a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, modificada por la Llei 26/2015 de 28 de juliol, i d’acord amb els principis informadors de l’actuació administrativa recollits a la normativa estatal i als tractats internacionals i en particular el principi de l’interès superior del menor.
 
D’aquesta manera l’IMAS exerceix a través de la Direcció Insular de Menors i Família les competències pròpies en matèria de tutela, guarda, acolliment familiar i adopció d’acord amb l’article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors així com la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 163 de 18/11/06) i resta de la normativa complementaria.
 
Actualment l’IMAS té, aproximadament 1.200 infants i joves sota la seva protecció, però no tots ells es troben en la mateixa situació.
 
En el cas concret dels menors que es troben en situació de desemparament, l’IMAS és l’organisme encarregat de declarar la situació de desemparament i assumir la tutela dels menors, per ministeri de la Llei. L’article 18 de la LO de Protecció Jurídica del Menor defineix el supòsits de desemparament, i l’article 172 del Codi Civil determina de quina manera ha de procedir l’entitat pública que haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la guarda del menor, mitjançant l’acolliment residencial o l’acolliment familiar. Aquesta mesura suposa la suspensió de la pàtria potestat.
 
En altres casos són els pares o tutors els qui sol•liciten de l’entitat protectora (IMAS) l’assumpció de la guarda dels menors quan per circumstàncies greus i transitòries no puguin fer-se càrrec d’aquests o quan així ho acordi el jutge en els casos en què legalment pertoqui.
 
Per altra banda, en determinades circumstàncies, es pot apreciar una situació de risc tal i com es defineix a l’article 17 de la LO Protecció Jurídica del Menor, quan a causa de circumstàncies, mancances o conflictes familiars, socials o educatius el menor es vegi perjudicat en el seu desenvolupament personal, familiar, social o educatiu en el seu benestar o en els seus dret.
 
L’apreciació per part de l’Administració d’una situació de risc per a l’infant no comporta una separació física del menor respecte de la seva família però si que suposa una intervenció per part de l’entitat protectora, en el cas de Mallorca, l’IMAS, de cara a evitar una possible situació posterior de desemparament, per la qual cosa els pares o tutors hauran de col•laborar amb la entitat protectora mitjançant un projecte d’intervenció social i educatiu familiar, per tal d’eliminar, reduir o compensar les dificultats o mancances detectades.
 
Totes les resolucions administratives sobre les mesures de protecció preses per l’IMAS són recurribles davant els Jutjats de Família i sempre són notificades a la Fiscalia de Menors, a la qual s’informa d’altres actuacions en relació als menors.
 
La direcció insular de Menors i Família té per tant com a funcions principals dur a terme les actuacions previstes a la legislació en matèria de protecció a menors en situació o risc de desemparament; gestionar directament o indirectament els serveis, centres i programes d’intervenció que s’estimin necessaris per atendre aquests menors i les seves famílies. D’altra banda, també es competència de l’IMAS formar i fer el seguiment de les persones o famílies sol•licitants d’acolliment i adopcions.
 
En aquest sentit, els professionals i tècnics de l’àrea de Menors i Família de l’IMAS, actuen amb rigor, responsabilitat, professionalitat i respecte cap a la llei. Són un col•lectiu motivat i compromès amb el benestar dels menors. En definitiva, l’IMAS, tutela perquè aquests nins i nines estan desemparats i els seus pares no poden garantir la seva adequada protecció. La prioritat de l’IMAS, per tant, és sempre el benestar del menor.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024