Notícies

Notícies

L’IMAS tutela 359 menors en 30 centres residencials

dilluns, 13. gener 2020

Del total d’infants i joves en centres de l’IMAS, 278 són adolescents

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) té actualment 359 menors tutelats en algun dels 30 centres propis o concertats que donen atenció residencial a infants i joves amb mesures de protecció. D’aquests menors que romanen a centres, 278 són adolescents. Des de l’IMAS s’han indentificat 16 víctimes d’explotació sexual infantil; 15 nines i 1 nin, dels quals 2 resideixen en centres d’acollida de la península. En tots aquests casos s’ha actuat seguint el protocol de l’IMAS i s’ha informat en tot moment a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

En aquest sentit el protocol estableix que quan qualsevol professional d’un centre de protecció té sospites o indicis que un o una menor pugui ser víctima d’explotació sexual infantil ha de recaptar tota la informació possible i elaborar un informe d’incidències. Posteriorment s’ha de notificar el cas al RUMI (Registre Unificat de Maltractament Infantil), i paral·lelament es deriva el menor a la UVASI (Unitat de Valoració de l’Abús Sexual Infantil) per tal que aquesta valori la credibilitat del testimoni del o de la menor. El possible cas es comunica a Fiscalia de Menors, Policia Nacional o Guàrdia Civil amb l’informe d’incidències i tota la documentació relacionada amb el cas.

Des de el 2016 l’IMAS forma part d’una comissió interinstitucional, juntament amb el Govern Balear, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que treballa per combatre la tracta i explotació sexual de menors. Arrel de la participació en aquesta comissió l’IMAS posà en marxa el 2017 una instrucció que estableix un protocol per a detectar, obtenir informació i coordinar la intervenció davant possibles casos d’aquest tipus.

Des de l’IMAS es fa un seguiment des les actuacions policials i/o judicials que venguin motivades per aquesta comunicació a Fiscalia i que entrin dins l’àmbit d’actuació de la direcció insular d’Infància i Família. Atès que es tracta d’expedients de protecció de menors, totes les actuacions estan subjectes a a reserva i confidencialitat.

El servei d’Infància i Família de l’IMAS treballa de forma coordinada amb els serveis especialitzats en infància i família tant de la Policia Nacional (UFAM, Unidad de Atención a la Familia y la Mujer) com de la Guàrdia Civil (EMUME Equipo de Mujer-Menor), amb els quals es mantenen reunions periòdiques (4 en els darrers 3 mesos) i als qui en tot moment es facilita l’accés als expedients i la comunicació amb els i les menors implicades.

Així mateix, l’IMAS també treballa amb la Fundación AMARANTA, especialitzada en l’atenció a menors i dones víctimes de trata.  En aquest sentit l’IMAS disposa d’un centre especialitzat gestionat per l’entitat, per a donar acollida a aquest tipus de menors i en el cas que es consideri necessari per la seva seguretat es poden traslladar les menors a altres centres d’acollida residencial de la península. Aquestes menors reben una atenció especialitzada per part del Servei Terapèutic d’Infància i Família o una ajuda psicològica individualitzada i es treballa per a no revictimitzar-les.