Consultes prèvies

Participació

Els suggeriments i propostes que vulgueu realitzar els podeu presentar mitjançant aquest formulari o en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16.4 de la LPACAP, indicant clarament a quina consulta en tràmit us referiu. Trobareu informació sobre els antecedents de la norma, els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma, la justificació de la necessitat i oportunitat d'aprovar-la, els objectius i les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

 
A continuació disposau de l'històric de les normes que s'han sotmès al procés de consulta prèvia anteriorment, amb el text del projecte normatiu que es redacti i la resta de tràmits de participació (audiència i informació pública) que es  duguin a terme per a la seva aprovació. 
Normes que s'han sotmès al procés de participació anteriorment
 • Règim jurídic dels centres d'acolliment residencial i estades diürnes d'infants i adolescents a Mallorca
  Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017.  Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017
  Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca de dia 9 de maig de 2019.
  Projecte de reglament aprovat pel Consell Rector de dia 30 de juliol de 2020. Inclou les modificacions introduïdes com a conseqüència de l'estimació d'al·legacions realitzades al període d'informació pública i les recomanacions realitzades per el dictamen del CES
  • Emissió Dictamen del Consell Consultiu.
  • Tràmit d'audiència a la Pataforma d'unitat de mercat: Finalitzat.
                    - Aprovat per Consell Rector en sessió de dia 26 de abril de 2021.

Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=38672

    2a consulta pública: 26/05/21-15/05/21

    Situació actual: En tramitació

    Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=27159

 • Modificació del Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis socials i s’estableixen els requisits d’autorització i d’acreditació.

    Consulta prèvia. Data de publicació : 13/08/2020. Termini per realitzar les aportacions: 13/08/2020-29/082020

    Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca, de dia 8 d'octubre de 2020.

    Situació actual: Tràmit d'audiència: tancat.

    Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=54885

D'acord amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP), amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.

Podeu participar en aquest procés de consulta, que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè els interessats puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en relació a:

 1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
 2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 3. Els objectius de la norma.
 4. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.