Consultes prèvies

Participació

Els suggeriments i propostes que vulgueu realitzar els podeu presentar mitjançant aquest formulari o en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16.4 de la LPACAP, indicant clarament a quina consulta en tràmit us referiu. Trobareu informació sobre els antecedents de la norma, els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma, la justificació de la necessitat i oportunitat d'aprovar-la, els objectius i les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

 A continuació disposau de l'històric de les normes que s'han sotmès al procés de consulta prèvia anteriorment, amb el text del projecte normatiu que es redacti i la resta de tràmits de participació (audiència i informació pública) que es  duguin a terme per a la seva aprovació. 
NORMES QUE S'HAN SOTMÈS AL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ANTERIORMENT
 • Règim jurídic dels centres d'acolliment residencial i estades diürnes d'infants i adolescents a Mallorca

  Consulta prèvia. Data de publicació: 01/02/2017.

  Termini per realitzar les aportacions: 02/02/2017 - 03/03/2017

  Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca de dia 9 de maig de 2019.

  Projecte de reglament aprovat pel Consell Rector de dia 30 de juliol de 2020. Inclou les modificacions introduïdes com a conseqüència de l'estimació d'al·legacions realitzades al període d'informació pública i les recomanacions realitzades per el dictamen del CES

  Emissió Dictamen del Consell Consultiu.
  Tràmit d'audiència a la Pataforma d'unitat de mercat: Finalitzat.

Aprovat per Consell Rector en sessió de dia 26 de abril de 2021.

Tota la informació a l'enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=38672

2a consulta pública: 26/05/21-15/05/21

Situació actual: En tramitació

Tota la informació a l'enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=27159

Consulta prèvia. Data de publicació : 13/08/2020.

Termini per realitzar les aportacions: 13/08/2020-29/08/2020

Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca, de dia 8 d'octubre de 2020.

Situació actual: Tràmit d'audiència: tancat.

Termini per realitzar al·legacions o suggeriments: Tancat.

Emès dictamen número 26/2023 del Consell Consultiu de dia 15 de març de 2023.
 
Estat de tramitació: En tramitació pendent de l'aprovació del Consell Rector de l'IMAS i l'aprovació definitiva del ple del Consell de Mallorca.

Tota la informació a l'enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=54885

Consulta prèvia realitzada. Data de publicació : 12/08/2021 - 01/09/2021.

Projecte de Reglament aprovat inicialment pel Ple del Consell de Mallorca de dia 6 d'abril de 2022.

Tràmit d'audiència pública obert. Data de publicació: 14/04/2022.

Termini per realitzar al·legacions o suggeriments: (14/04/2022 - 30/06/2022). Finalitzat

Emès dictamen número 21/2023 del Consell Consultiu de dia 8 de març de 2023
 

Estat de tramitació: En tramitació pendent de l'aprovació del Consell Rector de l'IMAS i l'aprovació definitiva del ple del Consell de Mallorca.

Tota la informació a l'enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71131

Consulta prèvia realitzada. Data de publicació : 12/11/2021.

Tràmit d'audiència pública obert. Data de publicació: 14/04/2022.

Termini per realitzar les aportacions: 12/11/2021 - 02/12/2021

Estat de tramitació: En tramitació.

 

NORMES EN TRÀMIT CONSULTA PÚBLICA OBERT

D'acord amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP), amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.

Podeu participar en aquest procés de consulta, que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè els interessats puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en relació a:
 1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
 2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 3. Els objectius de la norma.
 4. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.
Modificació de la cartera de serveis socials i dels serveis a menors i família en Mallorca
 
Consulta prèvia. Data de publicació: 30/11/2023.
Termini per realitzar les aportacions: 30/11/2023 - 27/12/2023.
Estat de tramitació: En tràmit.