Consultes prèvies

Participació

Els suggeriments i propostes que vulgueu realitzar els podeu presentar mitjançant aquest formulari o en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16.4 de la LPACAP, indicant clarament a quina consulta en tràmit us referiu. Trobareu informació sobre els antecedents de la norma, els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma, la justificació de la necessitat i oportunitat d'aprovar-la, els objectius i les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

 
A continuació disposau de l'històric de les normes que s'han sotmès al procés de consulta prèvia anteriorment, amb el text del projecte normatiu que es redacti i la resta de tràmits de participació (audiència i informació pública) que es  duguin a terme per a la seva aprovació. 
Normes que s'han sotmès al procés de participació anteriorment

 

D'acord amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP), amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.

Podeu participar en aquest procés de consulta, que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè els interessats puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en relació a:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.