Consultes prèvies

Els suggeriments i propostes que vulgui realitzar les pot presentar mitjançant aquest formulari o en qualsevol dels llocs descrits en l’article 16.4 de la *LPACAP, indicant clarament al fet que consulta en tràmit es refereix. Trobarà informació sobre els antecedents de la norma, els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma, la justificació de la necessitat i oportunitat d’aprovar-la, els objectius i les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

A continuació disposa de l’històric de les normes que s’han sotmès a procés de consulta prèvia anteriorment, amb el text del projecte normatiu que es redacti i la resta de tràmits de participació (audiència i informació pública) que es realitzin per a la seva aprovació.

Normes en tràmit. Consulta pública oberta

D’acord amb el que es preveu en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d’ara endavant LPACAP), amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes que tinguin impacte significatiu en l’activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.

Pot participar en aquest procés, que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè els interessats puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en relació a:

 • Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.
 • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 • Els objectius de la norma.
 • Les possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores.

Modificació de la cartera de serveis socials i dels serveis a menors i família en Mallorca.

Reglament de règim intern dels centres de promoció de l’autonomia personal (CPAP)

 • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca de dia 11 dabril de 2024.
 • Estat de tramitació: Obertura del tràmit d’audiència de 30 dies des de la seva publicació al BOIB.
 • Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=150853

Normes sotmeses a un procés de participació, anteriorment

Regulació de la secció insular de Mallorca del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i dels procediments d’autorització i acreditació dels serveis socials d’àmbit insular.

 • Arxiu: descarregar
 • Data de publicació: 01/02/2017.
 • Termini per a realitzar les aportacions: 02/02/2017 – 03/03/2017.
 • Situació actual: En tramitació

Règim jurídic dels centres d’acolliment residencial i estades diürnes de nens i adolescents a Mallorca.

 • Arxiu: descarregar
 • Consulta prèvia. Data  de publicació: 01/02/2017.
 • Termini per a realitzar les aportacions: 02/02/2017 – 03/03/2017.
 • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca de dia 9 de maig de 2019.
 • Projecte de reglament aprovat pel Consell Rector de dia 30 de juliol de 2020. Inclou les modificacions introduïdes a conseqüència de l’estimació de les al·legacions realitzades en el període d’informació pública i les recomanacions realitzades en el dictamen del CES.
 • Emissió Dictamen del Consell Consultiu.Tràmit d’audiència en la Plataforma d’unitat de mercat: Finalitzat.
 • Aprovat pel Consell Rector en sessió de dia 26 d’abril de 2021.
 • Aprovat definitivament per acord del Ple de dia 10 de juny de 2021
 • Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/ficha?key=38672

Modificació de la Cartera de serveis socials i dels serveis a menors i família a Mallorca.

 • Aprovada en data 13 de juliol de 2017 (publicada en el BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017 i correcció d’errors materials publicada en el BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017).
 • Data de publicació: 24/05/2018.
 • Termini per a realitzar els aportacions: 25/05/2018 – 14/06/2018.
 • Segona consulta pública: 26/05/21-15/05/21.
 • Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/ficha?key=27159

Modificació del Reglament que regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos en la cartera insular de serveis socials i s’estableixen els requisits d’autorització i acreditació.

 • Consulta prèvia. Data de publicació : 13/08/2020. Termini per a realitzar aportacions: 13/08/2020-29/082020.
 • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple, del Consell de Mallorca, de dia 8 d’octubre de 2020.
 • Situació actual: Tràmit d’audiència: tancat.
 • Emès Dictamen número 26/2023 del Consell Consultiu de 15 de març de 2023.
 • Estat de tramitació: En tramitació pendent de l’aprovació del Consell Rector del IMAS i aprovació definitiu del Ple del Consell de Mallorca.
 • Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/ficha?key=54885

Regulació dels criteris d’autorització dels centres d’atenció infantil per a menors de 0 a 3 anys, per a l’illa de Mallorca.

 • Consulta prèvia realitzada. Data de publicació: 12/08/2021 – 01/09/2021.
 • Projecte de reglament aprovat inicialment pel Ple del Consell de Mallorca, de dia 6 d’abril de 2022.
 • Tràmit d’audiència pública obert. Data de publicació 14/04/2022.
 • Termini per a realitzar al·legacions o suggeriments: 14/04/2022 – 30/06/2022. (Tancat)
 • Emès Dictamen número 21/2023 del Consell Consultiu de 8 de març de 2023.
 • Estat de tramitació: En tramitació pendent de l’aprovació del Consell Rector del IMAS i aprovació definitiu del Ple del Consell de Mallorca.
 • Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/ficha?key=71131

Reglament d’ajudes d’urgència social per a la inserció social.