Atenció a les Persones Majors

Atenció al Maltractament de les Persones Majors en l’Àmbit Familiar

És un programa d’actuació davant les situacions de maltractaments greus a les persones majors, en l’àmbit familiar.

Què ofereix?

S’ofereix una valoració de la persona usuària, l’entorn i les persones cuidadores, mitjançant entrevistes, qüestionaris i informes.

Si es confirma el cas, es poden promoure mesures judicials, elaborar un pla de seguretat o dissenyar un pla d’intervenció.

En coordinació amb els altres agents implicats, es deteminen les variables de la intervenció: urgència-capacitat de decidir i voluntarietat, i s’executa un pla d’actuació.

A qui es dirigeix?

A Persones residents a l’illa de Mallorca, de 65 anys o més

A Persones de 55 anys o més que presentin una discapacitat reconeguda a partir del 65% i que es trobin en situació de maltractament tipificat com a greu.

Com accedir-hi?

Es pot accedir a aquest servei a través dels professionals de l’àmbit sociosanitari que hagin observat o tenguin coneixement d’una situació de maltractament greu a una persona major.

Què cal aportar?

  • Full de notificació emplenat de la situació de maltractament.
  • Documentació que evidenciï aquesta situació (denúncies, part de lesions, informes, etc.).