Notícies

Notícies

L'IMAS atén prop de 4.000 usuaris el 2017 amb el nou Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral

dilluns, 9. abril 2018

Aquest nou servei inclou la Renda Mínima d'Inserció, l'acompanyament a la inserció, la formació i capacitació per a la inserció sociolaboral i la mediació amb empreses

El Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), és un nou servei, que es posà en marxa el 2017, i que durant el seu primer any de funcionament ha atès 3.881 usuaris directes en el marc dels diferents programes que el conformen.

Aquest servei té com a principal objectiu donar resposta a les necessitats d'inserció social o sociolaboral d'aquells col·lectius que requereixen una atenció particularitzada, una especialització tècnica dels professionals que hi intervenen i/o la disposició de recursos determinats. Per poder assolir aquest objectiu el servei s'estructura en diferents programes, per tal d'atendre de forma personalitzada les necessitats dels seus usuaris.

Així, dins el servei, s'inclouen els programes de la Renda Mínima d'Inserció; acompanyament a la inserció; formació i capacitació per a la inserció sociolaboral i la mediació amb empreses.  D'aquesta manera, l'equip de valoració fa un diagnòstic de vulnerabilitat i d'ocupabilitat dels usuaris que s'adrecen als servei, per tal d'establir els itineraris d'inserció específics per a cada un d'ells.

Renda Mínima d'Inserció
La Renda Mínima d'Inserció (RMI), és un instrument per aconseguir la inserció i la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió. S'articula a través de dos subprogrames complementaris, la prestació econòmica pròpiament dita destinada a garantir uns ingressos mínims a les famílies que ho necessiten i les prestacions tècniques, adreçades als perceptors de la renda que poden fer un procés d'inserció laboral.
La RMI té com a persones destinatàries aquelles persones majors de 25 anys i les seves famílies o persones menors de 25 anys que tenen càrregues familiars i compleixen els requisits prevists pel decret que regula la RMI.

Pel que fa a les dades, el 2017 un total de 1.918 persones foren perceptores de la renda, el que suposa un total de 3.927 beneficiaris, 1.260 dels quals són menors.  Per sexes, 1.252 foren dones i 666 homes.

En relació al seu lloc de procedència, més del 70% dels titulars són espanyols (1.357 persones). En aquest sentit, el 30% restant correspon a persones de 58 nacionalitats diferents. Pel que fa al seu lloc de residència, 1.016 resideixen a Palma i la resta a la part forana, essent els municipis de Llucmajor, Calvià, Inca i Manacor els que presenten un major nombre de titulars.

Acompanyament a la inserció
L'acompanyament a la inserció és un programa que s'integra dins el servei i està concebut per respondre prioritàriament a les necessitats d'inserció de les persones destinatàries del servei. En aquest sentit, s'elabora un diagnòstic de vulnerabilitat i d'ocupabilitat i un itinerari d'inserció sociolaboral, que complementa el Pla d'Inserció dels serveis comunitaris bàsics de cada municipi.

Els principals objectius d'aquest programa, adreçat a persones que requereixen atenció personalitzada i presenten dificultats afegides en el seu itinerari d'inserció, són els d'assegurar oportunitats d'inclusió laboral i  configurar itineraris específics, entre d'altres.

En aquest sentit, 1.490 persones foren ateses en el marc del programa, de les quals 314 aconseguiren un lloc de feina.

Formació i capacitació per a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables
Aquest programa consisteix en una sèrie d'accions formatives per a usuaris del SEISL, que tenen com a principals objectius facilitar la inserció i la reinserció de les persones en situació de vulnerabilitat, millorant les seves condicions d'accés al mercat laboral normalitzat. En aquest sentit, es duen a terme diferents tipus d'actuacions, com ara programes formatius anuals; cursos de formació especialitzada per a l'adquisició de competències professionals i tallers formatius en habilitats socials i preparació per a la inserció.

Les diferents accions formatives es duen a terme a diversos municipis de Mallorca, mitjançant contractes amb les entitats Fundació per a la Formació i la Recerca; Aula Cultural; Associació Pa i Mel; Fundació Institut de Reinserció Social (IRES), GREC, Fundació Deixalles i Creu Roja. En total han pres part en alguna d'aquestes accions formatives un total de 482 persones, 272 dones i 210 homes.

Mediació amb empreses
Aquest servei està destinat a persones usuàries del servei, que segons el seu itinerari d'inserció, estan en disposició d'incorporar-se al mercat de treball i precisen una atenció particularitzada del tècnic referent de l'itinerari. Compta amb la col·laboració de les entitats que gestionen la programació formativa, la qual cosa facilita la realització de pràctiques formatives a empreses.

D'aquesta manera, 49 persones han estat derivades des dels programes de formació a empreses amb clàusules socials, i 7 persones han aconseguit un lloc de feina en alguna d'aquestes empreses.