Transparència

Transparència

TRANSPARÈNCIA

La documentació de l'IMAS relativa al codi ètic del bon govern i la transparència es publica a la seu del Consell de Mallorca, donat que l'IMAS és un organisme autònom del Consell. Hi trobareu informació dels càrrecs polítics, pressuposts, contractes, convenis, relació de llocs de feina, etc.

Al següent apartat del web ("Documentació") hi trobareu les memòries anuals de l'IMAS i altres documents d'interès.

 

PARTICIPACIÓ

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

D'acord amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP), amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.

És per això que l'IMAS du a terme aquest procés de consulta, que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè els interessats puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en relació a:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Els suggeriments i propostes que vulgueu realitzar els podeu presentar mitjançant el formulari d'aquesta pàgina o en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16.4 de la LPACAP, indicant clarament a quina consulta en tràmit us referiu.

Si entrau en una consulta en tràmit trobareu informació sobre els antecedents de la norma, els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma, la justificació de la necessitat i oportunitat d'aprovar-la, els objectius i les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

Consultes en tràmit
 
Dins l'històric de les normes que s'han sotmès al procés de consulta prèvia anteriorment trobareu el text del projecte normatiu que es redacti i la resta de tràmits de participació (audiència i informació pública) que es  duguin a terme per a la seva aprovació. 
Normes que s'han sotmès al procés de participació anteriorment Data de publicació Situació
--- --- ---