Se perderá un 77% de los fondos europeos asignados al IMAS

El conseller de Benestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha informado hoy de cuál es el estado en que se encuentran los proyectos del IMAS financiados con fondos europeos

Actualment, hi ha dues partides pressupostàries, recollides en el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’IMAS per a l’execució de projectes amb càrrecs a fons europeus procedents del mecanisme de recuperació i resiliència, per dur a terme sis projectes que sumen 9.813.920,00 €.

D’aquestes dues partides pressupostàries, una de 5.813.920,00 € està destinada a la reforma d’un mínim de 95 places de residències públiques a Mallorca. Aquestes estan repartides entre els projectes de reforma de la residència Miquel Mir d’Inca, la reforma de la planta vuitena de la residència de la Bonanova i la reforma de l’edifici D de la Llar dels Ancians de Palma.

La segona partida, de 4.000.000,00 €, està prevista per crear un mínim de 50 places residencials i recursos d’atenció per a menors en situació de desprotecció. En aquest cas, comprèn els projectes de reforma d’un centre de menors a Mallorca, la compra d’un solar per a la construcció d’un centre d’acollida de menors estrangers, i la compra d’habitatges per a menors a l’illa.

Tots aquests projectes, segons el conveni esmentat, han d’estar executats completament o parcialment abans del 31 de desembre d’enguany. Segons ha explicat el conseller, pel que fa a les 95 places de residències públiques a Mallorca, ara com ara, la reforma de la residència Miquel Mir està previst que tingui el final d’obra dins dels terminis establerts, la licitació de la reforma de la planta vuitena de La Bonanova ha quedat deserta dues vegades, i la reforma de l’edifici D de la Llar dels Ancians no s’ha licitat. Per això, segons el conseller “resultarà impossible complir els terminis per dur a terme aquests dos darrers projectes aprofitant els fons europeus”.

En el cas dels projectes relacionats amb les 50 places residencials i recursos d’atenció per a menors en situació de desprotecció, el president de l’IMAS ha explicat que “no s’ha trobat cap expedient que indiqui que en algun moment s’ha treballat per dur a terme aquests projectes. Com a conseqüència, i davant la impossibilitat d’ajustar-se als terminis establerts en el Conveni, es perdran el 100% dels fons d’aquesta partida”.

Previ a la signatura del conveni entre el Govern de les Illes Balears i l’IMAS per a la concessió d’aquests fons el juny de 2022, es va signar, l’agost de 2021, un altre conveni entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el Govern de les Illes Balears, en què s’establia la tipologia de projectes a finançar amb aquests fons. Segons el conseller de Benestar Social “no s’entén per què es varen perdre deu mesos entre la signatura dels dos convenis”.

El conseller ha fet referència a la roda de premsa oferida per la senyora Cladera el 23 de juny de 2023 en la qual aquesta va manifestar que “el nou Govern del Consell té l’obligació de continuar impulsant aquesta institució i no perdre ni un sol euro del que hem aconseguit, i això implica gestionar amb intensitat cadascuna d’aquestes oportunitats per a la nostra illa com ho hem fet fins a l’últim minut de la legislatura”, per assenyalar que tant la comissió de seguiment com la gerent de l’IMAS ja avisaren el març i el maig de la impossibilitat de complir amb les fites marcades per a 5 dels 6 projectes, per la qual cosa sol·licitaren la modificació d’aquestes fites.

També, en referència a les paraules de la senyora Cladera “estarem vigilants perquè no es renunciï a recursos que ja són de tots i totes els mallorquins i mallorquines”, el conseller ha manifestat que “hauria estat millor estar vigilants amb aquests projectes per a, així, evitar que es perdés el 77% dels fons europeus concedits a l’IMAS”.

El president de l’IMAS ha manifestat sobre aquesta roda de premsa que “sabent que s’estava mentint als ciutadans en una roda de premsa que qualific de vergonyosa, l’única intencionalitat d’aquesta era carregar sobre el nou equip de govern la responsabilitat de la devolució dels fons europeus”. Per això ha sol·licitat a l’anterior equip de govern que demani disculpes als ciutadans “per mentir i per la gestió pèssima”.

Segons ha declarat Guillermo Sánchez, president de l’IMAS, “el que no han fet en tres anys, no podem arreglar-ho nosaltres en quatre mesos”.

Tot i això, el conseller també ha manifestat que “es tracta de projectes fonamentals per a la institució, i per això es duran a terme amb fons propis”.Actualmente, hay dos partidas presupuestarias, recogidas en el Convenio de colaboración entre la Consellería d’Afers Socials y Esports y el IMAS para la ejecución de proyectos con cargos a fondo europeos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, para llevar a cabo seis proyectos que suman 9.813.920,00 €.

De estas dos partidas presupuestarias, una de 5.813.920,00 € está destinada a la reforma de un mínimo de 95 plazas de residencias públicas en Mallorca. Estas están repartidas entre los proyectos de reforma de la residencia Miquel Mir de Inca, la reforma de la planta octava de la residencia de la Bonanova y la reforma del edificio D de la Llar d’Ancians, de Palma.

La segunda partida, de 4.000.000,00 €, está prevista para crear un mínimo de 50 plazas residenciales y recursos de atención para menores en situación de desprotección. En este caso, comprende los proyectos de reforma de un centro de menores en Mallorca, la compra de un solar para la construcción de un centro de acogida de menores extranjeros, y la compra de viviendas para menores en la isla.

Todos estos proyectos, según el convenio mencionado, tienen que estar ejecutados completamente o parcialmente antes del 31 de diciembre de este año. Según ha explicado el conseller, en cuanto a las 95 plazas de residencias públicas en Mallorca, por ahora, la reforma de la residencia Miquel Mir está previsto que tenga el final de obra dentro de los plazos establecidos, la licitación de la reforma de la planta octava de La Bonanova ha quedado deserta dos veces, y la reforma del edificio D de la Llar d’Ancians no se ha licitado. Por eso, según el conseller “resultará imposible cumplir los plazos para llevar a cabo estos dos últimos proyectos aprovechando los fondos europeos”.

En el caso de los proyectos relacionados con las 50 plazas residenciales y recursos de atención para menores en situación de desprotección, el presidente del IMAS ha explicado que “no se ha encontrado ningún expediente que indique que en algún momento se ha trabajado para llevar a cabo estos proyectos. Como consecuencia, y ante la imposibilidad de ajustarse a los plazos establecidos en el Convenio, se perderán el 100% de los fondos de esta partida”.

Previo a la firma del convenio entre el Govern de les Illes Balears y el IMAS para la concesión de estos fondos el junio de 2022, se firmó, el agosto de 2021, otro convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Govern de les Illes Balears, en que se establecía la tipología de proyectos a financiar con estos fondos. Según el conseller de Benestar Social “no se entiende por qué se perdieron diez meses entre la firma de los dos convenios”.

El conseller ha hecho referencia a la rueda de prensa ofrecida por la anterior presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el 23 de junio de 2023 en la cual esta manifestó que “el nuevo gobierno del Consell tiene la obligación de continuar impulsando esta institución y no perder ni un solo euro del que hemos conseguido, y esto implica gestionar con intensidad cada una de estas oportunidades para nuestra isla como lo hemos hecho hasta el último minuto de la legislatura”, para señalar que tanto la comisión de seguimiento como la gerente del IMAS ya avisaron el marzo y el mayo de la imposibilidad de cumplir con los hitos marcados para 5 de los 6 proyectos, por lo cual solicitaron la modificación de estos hitos.

También, en referencia a las palabras de Catalina Cladera “estaremos vigilantes porque no se renuncie a recursos que ya son de todos y todas los mallorquines y mallorquinas”, el conseller ha manifestado que “habría estado mejor estar vigilantes con estos proyectos para, así, evitar que se perdiera el 77% de los fondos europeos concedidos al IMAS”.

El presidente del IMAS ha manifestado sobre esta rueda de prensa que “sabiendo que se estaba mintiendo a los ciudadanos en una rueda de prensa que calificó de vergonzosa, la única intencionalidad de esta era cargar sobre el nuevo equipo de gobierno la responsabilidad de la devolución de los fondos europeos”. Por eso ha solicitado al anterior equipo de gobierno que pida disculpas a los ciudadanos “para mentir y por la gestión pésima”.

Según ha declarado Guillermo Sánchez, presidente del IMAS, “lo que no han hecho en tres años, no podemos arreglarlo nosotros en cuatro meses”.

Aun así, el conseller también ha manifestado que “se trata de proyectos fundamentales para la institución, y por eso se llevarán a cabo con fondos propios”.

Noticias relacionadas:

30 de mayo de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciado el refuerzo de la plantilla para mejorar la coordinación en la ejecución de las medidas de protección con las entidades y el resto de agentes implicados en la atención a la infancia y las familias de Mallorca

29 de mayo de 2024

Durante la visita el presidente también se ha reunido con la Asociación Balear de la Enfermedad de Huntington

29 de mayo de 2024

Las personas usuarias de los Centros de Promoción de la Autonomía Personal del Consell de Mallorca reciben a partir de hoy charlas formativas para evitarlos y reforzar la protección

28 de mayo de 2024

Más de 120 profesionales han asistido a este encuentro organizado por el Consell de Mallorca, FICE y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca