Serveis Socials, Infància i Familia

Adopció internacional

Què és?

L’adopció internacional és un recurs excepcional i permanent per a menors, que per diverses raons, no poden ser cuidats per les seves famílies d’origen, ni en el seu pais.

El Procediment i els criteris tècnic establerts estan orientat a establir les garanties necessaris per a que aquestes adopcions es realitzin en consideració al interès superior dels nins i les nines i el respecte als seus drets.

L’adopció internacional s’emmarca normativament, a nivell internacional, dins del Conveni de l’Haya relatiu a la protecció del nin i a la cooperació en matèria d’adopció internacional, que vetlla per la protecció de menors que sofreixen circumstàncies socials, polítiques i econòmiques adverses i la normativa pròpia dels països.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

Documents relacionats

.