Serveis Socials, Infància i Familia

Centres d'Atenció Infantil de 0-3 anys

Què és?

Els centres d’Atenció Infantil de 0 a 3 anys tenen com a finalitat l'atenció i la cura dels nins i nines, en el marc d'un grup, per tal de contribuir al seu benestar i al seu procés evolutiu i, si és el cas, facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

Aquests serveis han de donar resposta acurada a les necessitats d'atenció física, psíquica, social, afectiva i higiènica dels infants, amb l'objectiu de completar les funcions pròpies de la família, durant el temps d'estada en el centre en un ambient de benestar, estimulant i de seguretat; i afavorir el seu desenvolupament personal, tenint sempre present l'interès superior del menor.

L’IMAS és l’òrgan competent per iniciar i resoldre les autoritzacions d’aquests centres assistencials tal i com estipula el Reglament que estableix els criteris d’autorització dels centres d’atenció per a nins i nines de 0 a 3 anys, en vigor des del passat 21 de maig de 2023.

Aquesta nova normativa, marca els requisits bàsics que han de complir quant a espais, instal·lacions, ràtios, seguretat, horaris, formació o nombre de professionals en plantilles, té com a objectiu regular l'autorització d’aquests espais -coneguts com a guarderies- i que no requereixen autorització per part de l'administració educativa.

Procés d'autorització

Dia 21 de maig de 2023 va entrar en vigor el Reglament pel qual s’estableixen els criteris d’autorització dels centres d’atenció infantil per a nins i nines de 0 a 3 anys per a l’illa de Mallorca.

D’acord amb l’article 20 del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i els procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials de l’àmbit suprainsular, com a passa prèvia a la seva autorització, les entitats prestadores del servei han d’estar inscrites al Registre Unificat de Serveis Socials (RUSS)

En cas de no estar inscrits en aquest registre i haver de figurar-hi a nivell local o insular, aquí podeu accedir al model per a la inscripció en el RUSS que haurà de ser degudament emplenat i signat i adjuntat a la documentació que demana per presentar-lo al Registre general de l’IMAS, sigui de forma telemàtica en cas de persones jurídiques, sigui de forma telemàtica o presencial en cas de ser persona física.

En cas que el centre hagi d’estar inscrit a nivell autonòmic o estatal, la inscripció es pot fer amb el mateix model i dirigint-se a la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/511778

Per tal de facilitar la tramitació de l’autorització per a l’obertura i funcionament del centre, l’IMAS treballa en els models de sol·licitud i documentació que s’hauran d’aportar i que es publicaran en aquesta mateixa web, així com en una convocatòria pública de subvencions perquè els centres que ho desitgin puguin adaptar-se al Reglament el més aviat possible.

Una vegada autoritzats els serveis, es podrà consultar en aquesta pàgina web quins són els centres que compleixen amb la nova regulació. Fet que donarà seguretat als mateixos centres, als seus professionals i a les famílies que recorren al servei.

Recordar que d’acord amb l’apartat sisè de l’article 4 del Reglament: «En cap cas, no es poden utilitzar les denominacions específiques següents: «llar d’infants», «bressol», «escola bressol», «escoleta», ni cap altra que inclogui els termes «educació» ni «escola» ni els seus derivats, per a evitar a la ciutadania confusions amb els centres amb autorització educativa».

Així mateix, s’ha de tenir en compte que els centres disposen d’un termini de cinc anys per a adaptar-se als requisits que s’estableixen al Reglament i per a presentar la sol·licitud d’autorització.

Ajudes

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials obrirà les properes setmanes una convocatòria d’ajudes perquè els centres puguin adaptar-se als requisits fixats a la normativa.

D’altra banda, també es treballa per a que les famílies usuàries de les guarderies estiguin en equitat de condicions amb les que duen els seus fills i filles als centres d’educació de 0 a 3 anys i puguin rebre ajudes per finançar l’atenció que reben. Aquesta subvenció no està previst que es convoqui fins al 2024.

Llistat de centres

Llistat de centres comunitats: fer clic AQUÍ

.