Inclusió Social

inclusió social

Pla de formació 2018 de l'IMAS per als professionals dels serveis socials dels ajuntaments de Mallorca

Què és?

Formació d'habilitats i de coneixements específics en matèries de serveis socials.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (a través de la Secció de Suport Tècnic Municipal),  té com a objectiu prioritari millorar les competències professionals dels equips dels serveis socials municipals i la qualitat del servei a la ciutadania.
Objectiu que es veu contemplat a la Llei 4/2009, d'11 de juny:
-Article 37, correspon als Consells Insulars: n) Organitzar la formació en l'àmbit dels serveis socials.
-Article 63: 1) Les administracions responsables del sistema públic de serveis socials han de garantir als i a les professionals la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població. Aquesta formació s'ha de portar a terme en el marc de les mesures i les actuacions que estableix el títol VIII d'aquesta Llei.

 

Què ofereix?

En compliment d'aquest marc normatiu, s'ha dissenyat el present PLA DE FORMACIÓ 2018, dirigit als professionals dels serveis socials municipals (treballadors/es socials, educadors/es socials, psicòlegs/òlogues, treballadors/es sociosanitaris/àries, auxiliars administratius/ves i d'altres). Aquest conjunt d'activitats formatives respon a l'estudi de necessitats de formació, que ha dut a terme la Secció de Suport Tècnic ens entre els mesos de setembre 2017 a gener 2018, en el que s'han recollit més de 418 qüestionaris sobre les necessitats i preferències formatives de cada un dels professionals dels serveis socials municipals. A data d'avui s'ofereixen els cursos ressenyats i s'està treballant perquè en els propers mesos aquesta oferta pugui ser ampliada en funció de la resposta obtinguda.

A qui s'adreça?

A tots els professionals que treballen vinculats d’alguna manera als serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca i eventualment, a altres tècnics de les institucions municipals (secretaris, interventors, etc.), que tenen algun nivell d’implicació en la resposta als problemes socials que gestiona la institució local.

Què cal aportar?

Variarà segons el disseny de cada activitat formativa (veure el programa de cada curs)

Com accedir-hi?

Mitjançant la sol·licitud individual del professional dels serveis socials municipals a la Secció de Suport Tècnic Municipal de l’Àrea d’Inclusió Social de l'IMAS. 

Atenció

Telefons: 971 297 016 / 971 763 325
Fax: 971 761 029

.