Inclusió Social

inclusió social

Impuls d’acords i de convenis de col·laboració entre l'IMAS i tots els ajuntaments de Mallorca

Què és?

D’acord amb la llei vigent el sistema públic de serveis socials s’organitza en forma de xarxa per a poder treballar en coordinació i col·laboració entre tots els actors que intervenen i s’estructura en serveis socials comunitaris i en serveis socials especialitzats. L'IMAS i els municipis de Mallorca col·laboren d’acord amb les competències respectives, mitjançant la signatura de convenis (art. 48.2). La SSTM (Secció de Suport Tècnic Municipal) s'encarrega del seguiment de tots els convenis sobre subvencions relatives a prestacions socials bàsiques i altres ajudes per projectes.

Què ofereix?

Per a establir una bona coordinació entre les administracions i per a ajustar els projectes a les necessitats reals de la població de cada territori, la SSTM manté una estreta col·laboració tècnica amb l'IMAS i els ajuntaments amb l'objectiu de consensuar objectius i criteris tècnics amb l'entitat municipal.

La SSTM fa el seguiment de cada conveni facilita orientacions i ajuda tots els professionals implicats en els projectes subvencionats. Les tasques inclouen el control intern de la justificació tècnica (memòries) i administrativa (certificacions) que presenta cada ajuntament i la proposta final de pagament de la subvenció si éscau. A partir de la informació recollida la secció valora i si escau, fa la proposta per a una futura col·laboració entre l'IMAS i els ajuntaments.

A qui s'adreça?

A tots els ajuntaments de Mallorca;  l’assessorament sobre els convenis va dirigit als professionals que treballen vinculats d’alguna manera als projectes subvencionats per aquesta convocatòria.

Com accedir-hi?

Per a sol·licitar assesorament i col·laboració pel que fa als convenis, heu de sol·licitar als serveis socials municipals el suport del tècnic de l'IMAS.

Lloc d'atenció

  • Normalment en el propi municipi
  • En determinats casos a la Seu de l'IMAS

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores

Atenció

Telèfonos: 971 014 429
                   971 014 240
Correu electrònic:  supterritorial@imas.conselldemallorca.net

.