Inclusió Social

inclusió social

Suport tècnic del l'IMAS als plans municipals de serveis socials dels ajuntaments de Mallorca, d'acord amb la llei de serveis socials

Què és?

En la llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears s'estableix que correspon als municipis aprovar plans i carteres de serveis socials d’acord amb els plans estratègics autonòmic i insular (art. 38 a/d). Aquest programa pretén impulsar la publicació i la vigència dels plans municipals de serveis socials de cada un dels ajuntaments de Mallorca, per crear, organitzar i gestionar els serveis socials que consideren necessaris dins del territori de la seva competència.

Es tracta d’aconseguir que el Pla municipal de serveis socials sigui un instrument efectiu per a articular tot el treball i per a concretar les accions i els projectes municipals.

Què ofereix?

L'IMAS  facilitar assistència tècnica i assessorament als ajuntaments i a les mancomunitats, per a millorar de la qualitat de la gestió i el desenvolupament i la consolidació dels serveis (art. 37.e de la Llei, i art. 2.2. h dels estatuts de l'IMAS).

 • Contingut del treball:
  • Manual per a elaborar un pla municipal
  • Protocol per anàlisi de dades per a fer el diagnòstic social d'un territori
  • Sessions formatives per a elaborar el DAFO i el POA
  • Sessions de treball individual i de grup per a dissenyar el Pla

Quan el Pla està aprovat es fa un seguiment amb la col·laboració dels serveis socials municipals.

 • Carteres de serveis:
  • Manual per a elaborar la cartera de serveis socials
  • Catàleg de prestacions (disseny instrument)
  • Sessions de treball
  • Informació d'altres experiències
  • Tríptic informatiu dels serveis socials municipals

En aquest moment la SSTM dóna suport i assessora les demandes dels municipis que tenen aprovat el Pla municipal de serveis socials i que l'actualitzen periòdicament.

A qui s'adreça?

A tots els professionals que treballen vinculats als serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca, que tenen algun nivell de responsabilitat a l'hora de promoure la redacció del Pla Municipal de SS i de mantenir-ne la vigència.

Com accedir-hi?

Mitjançant la sol·licitud o la demanda dels professionals dels serveis socials municipals als tècnics de la Secció de Suport Tècnic Municipal de l’Àrea d’Inclusió Social de l'IMAS.

Lloc d'atenció

 • Per norma general en el propi municipi
 • En determinats casos en la Seu de l'IMAS

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores

Atenció

Telèfons: 971 014 429
                 971 014 240
Correu electrònic:  supterritorial@imas.conselldemallorca.net

.