Inclusió Social

inclusió social

Sistema informatiu per al registre de la gestió dels serveis socials municipals (HSI)

Què és?

L'IMAS, a partir de les indicacions del Ministeri de Sanitat de Serveis Socials i Igualtat i en compliment de la normativa autonòmica vigent, ha dissenyat el sistema d'informació HSI (Història Social Integrada) i ha signat convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Mallorca, i els Consells Insulars i ajuntaments de les illes Menorca, Eivissa i Formentera.

L’IMAS cedint aquest instrument pretén complir uns objectius a diferents nivells, el primer es millorar la gestió de tots els serveis amb una atenció de major qualitat a les persones que acudeixen als serveis socials públics. El segon a nivell de planificació, es el tractament protegit de les dades de tot el territori, recollint la informació més rellevant de cada territori. I finalment a nivell d’eficàcia, l’IMAS es compromet a mantenir actualitzat el sistema de forma permanent.

A la Llei 4/2009 d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears i en el posterior Decret 48/2011, que regula els principis generals de coordinació de serveis socials comunitaris bàsics, s'estableix l’obligatorietat d’utilitzar un sistema informatiu i també la seva finalitat amb relació a la gestió de la informació generada en els municipis. D’acord amb la normativa vigent, els Consells han de recollir anualment dels ajuntaments la informació necessària perquè el Govern de les Illes Balears pugui planificar i avaluar els serveis i publicar periòdicament el Pla d’estadística de les Illes Balears.

Què ofereix?

Des de la SSTM s’ha promogut utilitzar l’HSI entre tots els professionals dels municipis per a que registrin la informació més rellevant de la població atesa. S'ofereix formació permanent per la millor utilització del sistema i la introducció fiable de la informació, s'atenen demandes i dubtes i es treballa per a que les dades sobre els SS de Mallorca siguin reals i útils per a detectar problemes nous i planificar noves iniciatives. Aquest programa compta amb la col·laboració del Servei d’Informàtica per al manteniment del sistema d'informació i per a garantir la protecció de tota la informació generada.

A qui s'adreça?

  • A tots els professionals vinculats als serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca que utilitzen l’aplicació HSI

  • Els municipis de Palma i Calvià també poden obtenir la informació que sol·liciten sobre el sistema

Com accedir-hi?

  • Mitjançant la sol·licitud degudament complimentada que han de presentar els professionals dels serveis municipals a la Secció de Suport Tècnic Municipal de l’Àrea d’Inclusió Social de l'IMAS.
.