Gerència i gestió

gerència

Constitució d'una borsa de l'escala Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic-a superior, especialitat Gestió de la qualitat i avaluació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Què és?

Constituir una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs de mèrits de l'escala Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic-a superior, especialitat Gestió de la qualitat i avaluació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

En data 4 de setembre de 2020 s'ha publicat la resolució del president de l'IMAS, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de tècnic/a superior en Gestió de Qualitat i Avaluació. El termini de presentació d'esmenes és del 7 de setembre al 18 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).

En data 29 de setembre de 2020 s'ha publicat la resolució del president de l'IMAS, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de tècnic/a superior en Gestió de Qualitat i Avaluació.

Resolució de dia 10/10/2020 del president de l'IMAS de correcció d'errors detectats a la convocatòria per formar part de la borsa de treball i nou termini per a la presentació de sol·licituds.

En data 30 d'octubre de 2020 es publica la resolució del president de l'IMAS, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses. El termini de presentació d'esmenes és de deu dies hàbils (del 02 al 13 de novembre de 2020, ambdós inclosos).

En data 16 de novembre de 2020 s'ha publicat la resolució del president de l'IMAS, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

En data 1 de desembre de 2020 es publica la llista provisional de valoració de mèrits. Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació (del 2 al 4 de desembre de 2020), per a presentar al·legacions o reclamacions.

En data 22 de desembre de 2020, s'ha publicat la resolució del president de l'IMAS per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants seleccionades per formar part de la borsa de treball.

 

 

 

 

 

A qui s'adreça?

Qualsevol persona física que compleixi els requisits establerts en les bases de la convocatòria:
- Títol de llicenciatura o equivalent en grau
- Títol de màster de gestió de la qualitat
- Coneixements de català del nivell B2

Què cal aportar?

a) Còpia del DNI o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b) Una còpia del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa (anvers i revers).
c) Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de l'especialitat.
d) La declaració jurada de no haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
e) Còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell exigit de coneixements de català.
f) Còpia del Carnet de conduir B
g) Les persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, si escau, han d'aportar còpia de la resolució de reconeixement de grau, així com el certificat d'aptitud emès per la Direcció General d'Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.
h) Còpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats seguint el mateix ordre d'exposició que consta en el model de relació de documents acreditatius.

Com accedir-hi?

- Presentació de sol·licituds del 3 al 14 d'agost de 2020 (ambdós inclosos).

- Presentació d'esmenes a les llistes provisionals del 7 al 18 de setembre (ambdós inclosos).

- Presentació d'esmenes a les llistes provisionals del 2 al 13 de novembre (ambdós inclosos).

Lloc d'atenció

La documentació es pot presentar per registre electrònic:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La documentació es pot presentar presencialment:

Registre general de l’IMAS
C/ General Riera, 67, 07010, Palma

Centre comarcal de Manacor
C/ del Bonjesús, 1 i 2, Manacor

Centre comarcal d'Inca
C/ General Luque, 223, Inca

Horari d'atenció

L'horari d'atenció presencial és de 09.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.

.