Gerència i gestió

gerència

Constitució d'una borsa de l'escala Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic-a superior, especialitat Gestió de la qualitat i avaluació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Què és?

Constituir una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs de mèrits de l'escala Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic-a superior, especialitat Gestió de la qualitat i avaluació de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

A qui s'adreça?

Qualsevol persona física que compleixi els requisits establerts en les bases de la convocatòria:
- Títol de llicenciatura o equivalent en grau
- Títol de màster de gestió de la qualitat
- Coneixements de català del nivell B2

Què cal aportar?

a) Còpia del DNI o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b) Una còpia del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa (anvers i revers).
c) Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de l'especialitat.
d) La declaració jurada de no haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
e) Còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell exigit de coneixements de català.
f) Còpia del Carnet de conduir B
g) Les persones aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, si escau, han d'aportar còpia de la resolució de reconeixement de grau, així com el certificat d'aptitud emès per la Direcció General d'Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.
h) Còpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats seguint el mateix ordre d'exposició que consta en el model de relació de documents acreditatius.

Com accedir-hi?

Presentant sol·licitud del 3 al 14 d'agost de 2020 (ambdós inclosos)

Lloc d'atenció

La documentació es pot presentar per registre electrònic:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

La documentació es pot presentar presencialment:

Registre general de l’IMAS
C/ General Riera, 67, 07010, Palma

Centre comarcal de Manacor
C/ del Bonjesús, 1 i 2, Manacor

Centre comarcal d'Inca
C/ General Luque, 223, Inca

Horari d'atenció

L'horari d'atenció presencial és de 09.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.

.