Gerència i gestió

gerència

Oferta SOIB 4453 - Tècnic/a superior llicenciat/da en Ciències Econòmiques

Què és?

En data 18 de novembre es publica la llista definitiva de valoració de mèrits amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants.

En data 24 d'octubre es publica la llista provisional de valoració de mèrits amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones aspirants. Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per alegar o reclamar el que estimin oportú sobre la valoració de mèrits.

En data 14 d'octubre es publica la llista de persones admeses i excloses a la selección Núm. 4453 del SOIB de tècnic/a superior llicenciat/da en Ciències Econòmiques. També es publica el calendari de realització de les entrevistes personals.

.