Persones amb Discapacitat

discapacitat

Concert social del servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat auditiva

Què és?

L'objecte de la present convocatòria és fixar el procediment, els criteris de preferència, els requisits i les condicions del primer concert social del servei d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat auditiva de la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca, per als anys 2018-2020.

A qui s'adreça?

Entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre, inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que compleixin la resta de requisits establerts en el punt 6 de la convocatòria.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud a la Seu electrònica

.