Gerència i gestió

gerència

Creació, construcció o modificació substancial dels centres en què s'han de prestar serveis socials

Què és?

Presentar una declaració responsable abans d'iniciar la creació o construcció d'un centre en el qual s'han de prestar serveis socials o modificar-lo substancialment i manifestar, sota la seva responsabilitat que es compleixen els requisits establerts en la normativa vigent, així com que es disposa de la documentació acreditativa.

S'entén per:

  • a) Creació: l'adequació del centre on es prestarà el servei a les condicions materials i arquitectòniques en funció de la tipologia dels usuaris.
  • b) Modificació substancial de les instal·lacions: l'execució d'obres que requereixin llicència d'obra major als centres ja autoritzats
.