Gerència i gestió

gerència

Borsí de tècnic/a informàtic/a

Què ofereix?

En data 28 de gener de 2017 s'ha publicat al BOIB la Resolució de la presidenta de l'IMAS, i a efectes informatius a la pàgina web www.imasmallorca.net, la llista d'aspirants seleccionats, i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a.

Les persones interessades disposen d’un termini de 1 mes, comptadors des de l’endemà que s'hagi publicat aquesta llista, per interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca. Es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901).
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.