Notícies

Notícies

L'IMAS fa una crida a la responsabilitat per informar sobre menors

dimecres, 29. setembre 2021

L'Institut d'Afers Socials alerta que el tractament de determinades informacions sobre menors en situació de vulnerabilitat vulnera línies vermelles d'ètica i deontologia professional

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)  alerta sobre les informacions recents aparegudes en determinats mitjans de comunicació social en relació amb menors amb mesura de tutela. Algunes d’aquestes informacions difonen i donen per certa informació incompleta, obtinguda de manera parcial i/o sense tenir en compte els principis bàsics del tractament de la informació que té per subjecte col·lectius vulnerables.

Es llencen missatges amb informació inexacta o que no s'ajusta a la veritat, però que per damunt de tot resulten perjudicials per als menors que tenen unes circumstàncies vitals de molta complexitat i duresa. El fet de donar detalls als mitjans de comunicació sobre la seva vida, el seu passat o la seva família dificulta el seu procés vital, i l’interès del menor ha de prevaldre per damunt de qualsevol altre en aquests temes.

Com a entitat protectora hem d’alertar un cop més que la publicació d’aquestes informacions suposen una vulneració dels límits ètics i deontològics i per això cal demanar un plus de respecte i responsabilitat per part del professionals que tractin aquestes informacions amb presència de persones de col·lectius especialment vulnerables.

És fonamental posar els infants i els adolescents en el centre de la nostra atenció amb l’objectiu d’aconseguir la seva màxima protecció. Actuar al marge de les normes més bàsiques de respecte a la figura del menor suposa una vulneració flagrant al seu dret a la intimitat, i en definitiva contribueix a l'estigmatització d'un col·lectiu vulnerable, indefens i que no compta amb capacitat plena de respondre davant aquests circumstàncies que l’afecten de manera directa.

De la mateixa manera lamentem que de les referides informacions es puguin extreure judicis de valor sobre el treball dels tècnics i professionals de l'IMAS que dediquen tot el seu esforç acompanyar als menors tutelats en el seu procés de recuperació després d'haver sortit d'un nucli familiar no protector, i que compleixen el seu deure de tenir cura dels menors i que col·laboren amb la resta d’ens que participen en el sistema de protecció.

L'IMAS aporta informació al si del Consell Rector, ens plural amb participació de tots els grups polítics, i també es difonen dades més genèriques a la memòria anual. De la mateixa manera tots els expedients que afecten casos d’infància i adolescència són tractats amb les Administracions corresponsables del seu benestar, entre les quals Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Fiscalia de Menors, entenent aquesta col·laboració com una part imprescindible per al funcionament del sistema de tutela, garantint en tot moment la intimitat de joves i infants.

Des de l'IMAS no es dóna informació sobre casos particulars als mitjans de comunicació per preservar de la intimitat dels infants. Assumim que aquest deure de sigil com a institució tutelar no permet rebatre ni entrar a debats públics per contradir informacions relacionades amb menors, una situació de gran injustícia quan aquestes informacions no estan basades en la veritat, s’obtenen de manera parcial o subreptícia, o s’analitzen a partir de prejudicis morals, ideològics, o més simplement cercant un rèdit polític. En tots aquests supòsits anteriors l’interès superior del menor queda subsumit i relegat contra tota lògica social.

Un cop més des de l’IMAS fem una crida a la responsabilitat de tots els ens que intervenen en el procés de tutela. Per això cal no perdre de vista els referents ètics i professionals en el tractament d’aquesta casta de temes que es poden trobar per exemple a les “Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l'adolescència tutelada per l'administració", elaborat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Consell Audiovisual i la Generalitat de Catalunya”, que dóna eines pel tractament de notícies, articles o reportatges sobre aquests menors.

Aquest document, que podeu trobar com a document adjunt, recorda, d'acord amb la Convenció sobre els Drets de l'Infant, que l'interès superior de l'infant preval per damunt de qualsevol altra consideració. Aquest principi rector de la Convenció també ha de ser respectat a l'hora d'informar sobre menors i de forma més acurada si hi cap, sobre menors tutelats, atenent a la seva superior vulnerabilitat.