Notícies

Notícies

El BOIB publica la convocatòria de 38 places d'oferta pública d'ocupació de l'IMAS

dijous, 28. març 2019

Es tracta de 9 places d'ajudant tècnic sanitari, 16 d'educador/a social i 13 de treballador/a social corresponents a les ofertes de d'ocupació ordinàries i extraordinàries de 2016 i 2017

El Butlletí Oficial de les Illes Balears publica en data 28 de març de 2019  sis resolucions de la consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, que aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits i designen el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a les ofertes d'ocupació pública, tant ordinària com extraordinària d'ajudant tècnic sanitari, educador/a social i treballador social corresponents als anys 2017-2017.

En concret es convoquen 9 places d'ajudant tècnic sanitari (DUI), 6 per torn lliure i 3 per promoció interna; 16 d'educador/a social, 9 per torn lliure, 5 per promoció interna i 1 per reserva per a persones amb discapacitat i 13 de treballador/a social, 6 per torn lliure, 4 per promoció interna i 3 per reserva per persones amb discapacitat.
Tal i com recull el BOIB, el termini per a presentació de sol·licituds per accedir a les proves, comú a totes les categories, és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de les resolucions. D'aquesta manera, els candidats podran presentar-les fins el proper 17 d'abril.

El calendari per al desenvolupament dels diferents exercicis consta de tres fases, un primer exercici de torn lliure que tendrà lloc en una data per determinar entre l'1 i el 30 de setembre de 2019.

En el cas dels DUI, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es durà a terme entre l'1 i el 30 de novembre de 2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà entre l'1 i el 31 de gener de 2020.

Pel que fa a les places d'educador/a social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es durà a terme entre el15 d'octubre i el 15 de novembre de  2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà el mes de desembre de 2019.

Finalment, per a les places de treballador/a social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es farà entre el 15 d'octubre i el 15 de novembre de 2019 mentre que el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà entre el 15 de gener i el 15 de febrer de 2020.

Un cop finalitzada la fase d'oposició s'inicia la fase de concurs, que consisteix en la presentació, barem i valoració de mèrits, que finalitza amb els resultats de l'oposició i la publicació de les llistes d'aspirants dels diferents llocs de feina. Una vegada revisada i conforme la documentació, la presidència de l'IMAS nomenarà els funcionaris corresponents i es procedirà a l'adjudicació i presa de possessió dels llocs de treball. 

Es pot consultar tota la informació referent a aquestes convocatòries al BOIB, al següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10961/seccio-ii-autoritats-i-perso...

Oferta pública extraordinària de places d'educador/educadora social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Oferta pública extraordinària de places de personal tècnic sanitari ATS/DUI de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Oferta pública extraordinària de places de treballador/treballadora social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Oferta pública ordinària de places d'educador/educadora social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Oferta pública ordinària de places de personal tècnic sanitari ATS/DUI de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Oferta pública ordinària de places de treballador/treballadora social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials