Serveis Socials, Infància i Familia

L’IMAS és responsable de la defensa dels drets de les persones menors d’edat i de mirar per l’interès i el benestar de tota la infància i l’adolescència així com de les famílies en general,  amb una atenció específica a la població vulnerable, a la vegada que presta una atenció especial als serveis socials municipals.

Des del Departament s’articulen diversos serveis per garantir la protecció dels nins, nines i adolescents i la previsió de les situacions de risc, per incrementar la participació d’infants i adolescents com a ciutadans i també per impulsar actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida.

En l’àmbit de protecció, es duen a terme les actuacions previstes a la legislació en matèria de protecció a la infància i adolescència en situació de desprotecció greu i de desemparament i es gestionen directament o indirectament els serveis, centres i programes d'intervenció necessaris per atendre’ls. També se forma i fa seguiment de les persones o famílies sol·licitants d'acolliment i d'adopcions.

L’objectiu de l’IMAS és, en tot cas, el retorn de l’infant o adolescent al nucli familiar d'origen i, si la reunificació no és possible, incorporar-ho a un de nou mitjançant un acolliment familiar o una adopció o, si l'edat  ho recomana, una emancipació. En aquest sentit, compta amb diferents vies d’actuació: 

  • Atenció i suport a la família d'origen en coordinació amb altres institucions
  • Programes d'acolliment familiar
  • Adopció nacional
  • Centres d'acollida residencial
  • Intervenció psicoterapèutica especialitzada per millorar les competències familiars i tractar els efectes psicològics, emocionals i socials d’infants i adolescents

El Departament també dona suport als municipis, porta d’entrada de moltes persones als serveis socials. Ho fa mitjançant el desenvolupament de les competències que corresponen als consells insulars per la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears, al seu art.37. Principalment:

  • Estudiar, planificar i programar les necessitats que s'han de cobrir
  • Desenvolupar serveis especialitzats
  • Donar suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris i col·laborar-hi en la implantació de les prestacions bàsiques
  • Concedir ajuts institucionals destinats a executar projectes