Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació de la gestió del servei social comunitari bàsic per atendre a la població amb problemàtica de risc d'exclusió i per a la reinserció comunitària, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 2. maig 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de maig de 2016 a les 14 hores.

 • S'ha desistit del procediment

Contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta de l'edifici del centre de primera acollida «Puig des Bous», que inclou la contractació de 2 persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació o

dimecres, 27. abril 2016
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 23 de maig de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment obert.

dimarts, 26. abril 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  11 de maig de 2016  a les 14 hores

Execució dels programes de mediació i integració familiar per a menors en situació de risc i desprotecció dependents de l'IMAS

dilluns, 18. abril 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  2 de maig de 2016  a les 14 hores

 • NOTA: S'ha modificat el llistat de personal a subrogar corresponent al PROGRAMA B (s'ha afegit una mestra d'educació infantil)

 • La licitació queda sense efecte respecte als programes B2 i B5, pel que fa a la resta de programes (B1, B3, B4, B6 i B7) la licitació continua.

 • La licitació queda suspesa (veure nota informativa)

 • S'aixeca la suspensió de la licitació (veure nota informativa)

 

 

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció de la Sra. MCRP al centre residencial APROSCOM, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dijous, 31. març 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat

 

OBRA DE REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ C DE LA LLAR DELS ANCIANS (c/ del General Riera, 115, Palma, 07010) QUE INCLOU LA CONTRACTACIÓ DE TRES (3) PERSONES PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓ.

dilluns, 21. març 2016
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 14 d'abril de 2016 a les 14 hores.

 • Es pot visitar el pavelló C, objecte del projecte, demanant cita prèvia al personal de manteniment de la Llar d'ancians (tel. 971.760301).

 • El pavelló a reformar estarà completament buit abans de començar les obres; la data d'inici de les obres dependrà de la data de l'adjudicació, tot seguint les indicacions establertes en el procediment que pertoca, i previ consens amb la Direcció del centre per garantir la seguretat i minimitzar les molèsties als usuaris i treballadors del centre afectats.

 • Tota la informació tècnica disponible es troba en format .pdf

 • S'ha desistit del procediment.

 

Contractació del servei de manteniment dels equips informàtics de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 15. febrer 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  29 de febrer de 2016  a les 14 hores

 

Pàgines