Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte patrimonial relatiu a la compra d'un immoble destinat a centre d'acollida de menors adolescents dependents de l'Institut Mallorquí d'afers Socials

dijous, 14. juliol 2016
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 29 de juliol de 2016 a les 14 hores.

 

Contracte administratiu especial relatiu al servei de perruqueria, barberia i estètica de la Llar de Felanitx gestionada per l'Intitut Mallorquí d'afers Socials mitjançant procediment obert

dilluns, 11. juliol 2016
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 de juliol de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació de les obres de reforma interior del pavelló C de la Llar dels Ancians que inclou la contractació de tres (3) persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 4. juliol 2016
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 28 de juliol de 2016 a les 14 hores.

La mesa de contractació constituïda per a l'obertura de la proposició econòmica i tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules presentades es reprendrà en sessió pública demà dia 10 d'agost a les 13 hores a la sala d'actes de l'IMAS.

 

Contractació del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat dels menors FDV i ODV amb discapacitat i en situació de desprotecció

dijous, 30. juny 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació del servei d'acolliment residencial de menors en situació de desprotecció dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Programes A-1 a A-16), mitjançant procediment obert

dimecres, 22. juny 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 27 de juliol de 2016 a les 14 hores.

 • Resolució de rectificació d'errades de caràcter material al Plec de prescripcions tècniques particulars o específiques del Programa A5 de data 12 de juliol de 2016

 • Veure nota aclaratòria documents

 

Contractació del servei de personal de suport per a l'atenció del senyor DAB a la Residència amb centre de dia Son Tugores del Consorci APROP, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 31. maig 2016
Tipus de contracte: Serveis

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació de la gestió del servei social comunitari bàsic per atendre a la població amb problemàtica de risc d'exclusió i per a la reinserció comunitària, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 2. maig 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de maig de 2016 a les 14 hores.

 • S'ha desistit del procediment

Contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta de l'edifici del centre de primera acollida «Puig des Bous», que inclou la contractació de 2 persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i tramitació o

dimecres, 27. abril 2016
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 23 de maig de 2016 a les 14 hores.

 

Contractació del servei d’atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva, mitjançant procediment obert.

dimarts, 26. abril 2016
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia  11 de maig de 2016  a les 14 hores

Pàgines