Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per al menor J.M.C.C., en situació de desprotecció i dependent de l’IMAS, entre l'1 d'abril de 2018 i el 31 de març de 2019.

dijous, 8. març 2018
El Plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Contractació del servei per la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i del servei de primera acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, procediment obert i tramitació ordinà

dijous, 8. març 2018
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 d'abril de 2018.

 

NOTA INFORMATIVA: En data 5 d'abril de 2018 es publica un nou document "Annex del personal que actualment presta el Servei d'UMES" una vegada corregits els errors, relatius a la data d'antiguitat de quatre dels treballadors, notificats per l'empresa que presta a hores d'ara aquest Servei.

CONVOCADA MESA CONTRACTACIÓ DIA 25 D'ABRIL DE 2018 A LES 13.30 H.VEURE  CONVOCATORIA

CONVOCADA MESA CONTRACTACIÓ DIA 15 DE MAIG DE 2018 A LES 12.00 H.VEURE  CONVOCATORIA

Contractació del servei d'acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per a la menor ST, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 6. març 2018
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència Llar dels Ancians, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 5. març 2018
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 19 de març de 2018.

 

Contractació del subministrament de guants de nitril d'un sol ús per als centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per als anys 2018 i 2019

divendres, 2. març 2018
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 de març de 2018.

 

ATENCIÓ: A la pàgina 8 dels Plecs de clàusules administratives particulars s'ha detectat una errada en el sentit que les fitxes tècniques dels guants s'han de presentar al sobre núm. 4, juntament amb les mostres, i no al sobre núm. 1. Al sobre núm. 1 únicament s'ha de presentar la documentació general.

Per aquest motiu, en data 06-03-2018, s'ha penjat un nou Plec de clàusules administratives particulars on s'inclou aquesta modificació de la pàgina 8.

Nota informativa: les empreses licitadores que varen presentar mostres de guants de nitril i que vulguin recuperar-les, les poden recollir a la seu de l'IMAS fins al 31 de juliol de 2018.

Servei procurador dels Tribunals del partit judicial de Palma pels procediments judicials interposats contra o per l 'IMAS

dimarts, 27. febrer 2018
Tipus de contracte: Serveis

 

Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

 

Servei de 32 places d'acolliment residencial d'intervenció terapèutica en centre d'acció educativa especial per a menors amb problemes de conducta de 6 a 17 anys, en situació de desprotecció dependents de l'IMAS (2 lots) mitjançant procediment negociat se

dimarts, 20. febrer 2018
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre número 1 una adreça de correu electrònic o número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació

Contractació del servei d’acolliment residencial en habitatge supervisat per al menor A.A.C.M. amb grau de discapacitat reconeguda, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

dimecres, 20. desembre 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

Contracte menor per al lloguer d'una furgoneta de 9 places

dijous, 14. desembre 2017
Tipus de contracte: Contracte menor

El termini per presentar ofertes i pressuposts és de deu dies hàbils, fins el dia  28 de desembre de 2017.

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per al menor J.M.C.C., en situació de desprotecció i dependent de l’IMAS, per al període entre 15-01-18 i 14-01-19, proced.negociat sense publicitat

dilluns, 11. desembre 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Pàgines